คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.เมื่อมีแรงสองแรงมากระทำต่อวัตถุ ปรากฏว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
แรงทั้งสองต้องมีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงข้ามกัน

แรงทั้งสองต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน          

แรงทั้งสองต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

ถูกทั้งข้อ 1,2 และ 3

2. เมื่อมีแรงสามแรงซึ่งไม่อยู่ในแนวเดียวกันกระทำต่อวัตถุ แล้ววัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
แนวแรงทั้งสามต้องพบกันที่จุด ๆ หนึ่ง

แรงทั้งสามต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน  

ผลรวมของแรงคู่ใดคู่หนึ่งจะมีขนาดเท่ากับแรงที่สาม แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน

ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ3

3. เมื่อมีแรงมากกว่าสามแรง กระทำต่อวัตถุ ปรากฏว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
แรงเหล่านั้นต้องพบกันที่จุด ๆ หนึ่ง

แรงเหล่านั้นต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

เมื่อหาแรงลัพธ์โดยการวาดรูปจะได้รูปปิดพอดี

ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3

4. การสมดุลต่อการเลื่อนที่ภายใต้แรงหลายแรงต้องมีสภาวะเช่นใด
แรงทั้งหมดต้องพบกันที่จุด ๆ เดียว

แรงทั้งหลายต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

ผลรวมของแรงต้องเท่ากับศูนย์

โมเมนต์ตามต้องเท่ากับโมเมนต์ทวนเสมอ

5.เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนที่ ข้อความใดกล่าวถูกต้องที่สุด

ไม่มีแรงกระทำต่อวัตถุ

ไม่มีโมเมนต์กระทำต่อวัตถุ

วัตถุไม่มีความเร่ง

วัตถุไม่มีความเร็ว

6. คานตรงสม่ำเสมอ AB มีจุดศูนย์ถ่วงที่จุด O วางนิ่งและพาดอยู่บนทรงกลม P แรงที่พื้นกระทำคานที่ B จะเป็นอย่างไร

ทำมุมน้อยกว่า q กับพื้นระดับ

ทำมุมมากกว่า q กับพื้นระดับ  

ทำมุมเท่ากับ q  กับพื้นระดับ

ทำมุม 90 o กับพื้นระดับเท่านั้น

7. ขนาดของแรงชุดใดต่อไปนี้ที่ให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุล เมื่อแรงทุกแรงอยู่ในระนาบเดียวกัน

5, 10 และ 20 นิวตัน

10, 10 และ 10 นิวตัน

10,30 และ 50 นิวตัน

15, 15 และ 35 นิวตัน

8.ขนาดของแรงชุดใดต่อไปนี้ ไม่สามารถทำให้ วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลเมื่อแรงทุกแรงอยู่ในระนาบเดียวกัน

6, 8 และ 10 นิวตัน

10, 10 และ 10 นิวตัน  

10, 20 และ 30 นิวตัน

20, 40 และ 80 นิวตัน

9.โคมไฟมวล 8.5 กิโลกรัม ห้อยอยู่ด้วยลวดเบาสองเส้นดังรูป จงหาความตึงในเส้นลวดทั้งสอง กำหนดให้ sin 10o = 0.17, cos 10o = 0.98

250 นิวตัน

500 นิวตัน  

600 นิวตัน

850 นิวตัน

10. จากรูปวัตถุสี่เหลี่ยม ABCD ถูกแรงดึง T ซึ่งจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ เป็นมุมเท่าไร

30 o  

45o  

60o  

90o  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์