คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. กระแสไฟฟ้าในโฟโตเซลจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยูกับ
ความถี่ของแสง

ความเข้มของแสง         

ชนิดของแสง

พลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะ

2.ผู้ที่อธิบายว่าโฟตอนของแสง 1 โฟตอนมีค่าเท่ากับ hv คือ

Max Planck

Einstein  

Rutherford

Raentgen

3. พลังงานยึดเหนี่ยว (work function) ของโลหะคือ
พลังงานยึดเกาะระหว่างอะตอม

พลังงานที่โฟตอนให้กับโลหะ

พลังงานสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน

พลังงานระหว่างอะตอมกับอิเล็กตรอน

4. พลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ขนาดของโลหะ

ชนิดของโลหะ

ความถี่ของแสงที่ใช้

ความเข้มของแสงที่ใช้

5.ถ้าโฟตอนของแสงที่ให้กับโลหะมีค่าเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะนั้น จะเกิดผลตามข้อใด

พอดีทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอน

พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนเป็นศูนย์

ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร

ข้อ ก ,ข, ค ถูก

6. พลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนมีค่าตามข้อใด
เท่ากับพลังงานของโฟตอนที่ให้กับโลหะ

เท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะนั้น  

เท่ากับผลต่างของโฟตอนกับพลังงานยึดเหนี่ยว

เท่ากับผลบวกของโฟตอนและพลังงานยึดเหนี่ยว

7. ความถี่ขีดเริ่ม หรือความถี่ตัดขาดของแสงที่ใช้ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก คืออะไร
ความถี่ของแสงที่ทำให้เกิดโฟตอนสูงสุด

ความถี่ของแสงที่ไม่ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอน

ความถี่ทำให้โฟตอนมีพลังงานเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยว

ความถี่ที่พอดีทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากโลหะ

8.สมการต่อไปนี้สมการไหนแสดงว่ามีความถี่ขีดเริ่ม

eV = 1/2 mv2

(Ek) max = hv - W  

hv - W = eV0

hv - W = 0

9.พิจารณาจากข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นจริง

ความถี่ขีดเริ่มของแสงขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ

โลหะชนิดเดียวกับขนาดไม่เท่ากัน จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากัน  

ความต่างศักย์หยุดยั้งทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้

เป็นจริงทุกข้อ

10. พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าใด

1. ความเข้มของแสง

2. ความยาวคลื่นของแสง

3. ความถี่ของแสง

4. ความเร็วของแสง

5. สีของแสง

ข้อ 1

ข้อ 2, 3  

ข้อ 2, 3 5

ข้อ 1, 3

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์