คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ถ้าสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวระดับมีทิศไปทางขวามือ หยดน้ำมันที่มีมวล m มีประจุ -q จะเคลื่อนที่อย่างไร
เป็นเส้นตรงไปทางขวา

เป็นเส้นตรงลงในแนวดิ่ง         

โปรเจกไตล์ลงทางขวา

โปรเจกไตล์ลงทางซ้าย

2. ในการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน ปรากฏว่าเมื่อยังไม่ได้ใส่สนามไฟฟ้าเข้าไป หยดน้ำมันตกลงด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่ง เมื่อใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเพื่อจะให้หยดน้ำมันลอยนิ่งอยู่กับที่ กลับปรากฏว่าหยดน้ำมันกลับตกลงด้วยความเร็วสูงกว่าเดิม เหตุผลต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด

หยดน้ำมันหยดนั้นมีประจุลบ

ความเข้มของสนามไฟฟ้าต่ำเกินไป  

ความเข้มของสนามไฟฟ้าสูงเกินไป

ทิศทางของสนามไฟฟ้ากลับกันกับที่ควรจะเป็น

3. หลังจากที่มิลลิแกนทำการวัดได้ว่าอิเล็กตรอนมีประจุ 1.6 x 10-19 C แล้วทราบได้อย่างไรว่าโปรตอนซึ่งมีประจุเป็นบวก มีประจุเท่ากับอิเล็กตรอน
เพราะ q/m ของอิเล็กตรอนเท่ากับ q/m ของโปรตอน

เพราะโปรตอนมีขนาดเท่ากับอิเล็กตรอน

เพราะอิเล็กตรอน 1 อนุภาค รวมกับโปรตอน 1 อนุภาคกลายเป็นกลาง

เพราะอิเล็กตรอนและโปรตอนเป็นส่วนประกอบของอะตอม

4. ส่วนประกอบของอะตอมที่ไม่มีประจุไฟฟ้าคือ
อิเล็กตรอน

โปรตอน

นิวตรอน

นิวเคลียส

5.จากการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน ถ้าหยดน้ำมันที่มีอิเล็กตรอนอิสระ n ตัว มีมวล m ลอยนิ่งอยู่ในสนามไฟฟ้าความเข้ม E โดย e เป็นค่าประจุของอิเล็กตรอนประจุของหยดน้ำมันหาได้จาก

ne = Emg

ne = mg/E 

e = nE/mg

neE = m/g

6. สมบัติอย่างหนึ่งของแสงที่แสดงว่าแสงประพฤติตัวเสมือนเป็นอนุภาค สมบัตินั้น คืออะไร
การแทรกสอด

การเลี้ยวเบน  

การกระเจิง

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตรอน

7. อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะได้เมื่อโลหะได้รับพลังงานอะไร
พลังงานแสง

พลังงานไฟฟ้า

พลังงานความร้อน

ทั้ง ก, ข และ ค

8.โฟโตอิเล็กตรอน คืออิเล็กตรอนชนิดใด

อิเล็กตรอนที่มีประจุมากกว่าอิเล็กตรอนธรรมดา

อิเล็กตรอนที่ทำปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูป  

อิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวโลหะโดยการฉายแสง

อิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นบวก

9.1. แสงประกอบด้วยกลุ่มของพลังงาน

2. แสงจึงมีสภาพเป็นอนุภาคไม่ใช่คลื่น

ข้อ 1 และ 2 ถูก และ 2 เป็นเหตุผลของ 1

ข้อ 1 และ 2 ถูก แต่ 2 ไม่ใช่เหตุผลของ 1  

ข้อ 1 ถูกแต่ข้อ 2 ผิด

ข้อ 1 ผิด แต่ข้อ 2 ถูก

10. ในปรากฏการณ์โฟโตอิเลกตริกต้องอธิบายว่าแสงเป็นอนุภาคแทนที่จะเป็นพลังงานทั้งนี้เพราะเหตุผลข้อใด
แสงที่มีความเข้มสูงไม่ทำให้อิเล็กตรอนที่หลุดจากโลหะมีพลังงานสูง

แสงที่มีความเข้มสูงทำให้มีความถี่สูงด้วย  

แสงที่มีความถี่สูงจะทำให้อิเล็กตรอนที่หลุดจากโลหะมีพลังงานสูงด้วย

แสงที่มีความเข้มต่ำจะไม่ทำให้เกิดโฟโตอิเลกตรอน

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์