คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. การทดลองโดยใช้หยดน้ำมันของมิลลิแกน ประจุที่วัดได้คือ

1. ประจุของอิเล็กตรอน 1 ตัว1.2 อนุภาคจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากขึ้น        

2. ประจุของหยดน้ำมัน 1 หยด

3. ประจุของอิเล็กตรอนอิสระทั้งหมดบนหยดน้ำมัน

ข้อ 1

ข้อ 2 ข้อ 1,2            

ข้อ 2,3     

ข้อ 2,3

2. การทดลองของมิลลิแกนต้องอาศัยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

1. แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเท่ากับแรงเนื่องจากน้ำหนักหยดน้ำมัน

2. สนามแม่เหล็กต้องมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง

3. สนามแม่เหล็กต้องมีทิศลงในแนวดิ่ง

4. หยดน้ำมันที่ลอยอยู่ในสนามไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องหยุดนิ่งอาจเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วคงที่ก็ได้

ข้อ 1, 2, 3, 4

ข้อ 1, 2, 4  

ข้อ 1, 2

ข้อ 2, 4

3. การจัดสนามไฟฟ้าในการทดลองของมิลลิแกนจะต้องจัดให้สนามไฟฟ้าอยู่ในแนวใด
แนวดิ่งขึ้น

แนวดิ่งลง

แนวระดับไปทางซ้าย

ข้อ ก, ข ถูก

4. ในการทดลองของมิลลิแกนถ้าจัดให้สนามไฟฟ้ามีทิศขึ้นในแนวดิ่ง จะมีหยดน้ำมันจำนวนหนึ่งเคลื่อนที่ลงสู่พื้น หยดน้ำมันเหลวนั้นคือ
หยดน้ำมันที่ไม่มีประจุ

หยดน้ำมันที่มีประจุเป็นบวก

หยดน้ำมันที่มีมวลน้อยและประจุเป็นลบ

ข้อ ก, ข

5.หยดน้ำมัน 4 ขนาด คือ A, B, C และ D มีประจุชนิดเดียวกัน โดย A มีขนาดโตที่สุด รองลงมาเป็น B, C และ D มีขนาดเล็กที่สุด หยดน้ำมันหยดใดที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะลอยนิ่งอยู่ได้ในสนามไฟฟ้า

A

B      

C

ยังสรุปไม่ได้

6. จากการทดลองหยดน้ำมันมิลลิแกนทราบได้อย่างไรว่าอิเล็กตรอนมีประจุ 1.6 x 10 -19 คูลอมบ์
หาค่าจาก q = mg/E

หาค่าประจุของหยดน้ำมันขนาดเล็กที่สุดซึ่งจะเท่ากับประจุของอิเล็กตรอน  

หามวลของอิเล็กตรอนแล้วนำไปหาค่าประจุ

ทดลองกับหยดน้ำมันหลาย ๆ หยดจะได้ค่าประจุของแต่ละหยดเป็นจำนวนเต็มเท่าของค่าคงที่ค่าคงที่นั้น คือประจุของอิเล็กตรอน

7. ประจุของหยดน้ำมันแต่ละหยดที่มิลลิแกนหาได้ จะมีค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใดที่เป็นไปไม่ได้
1.28 x 10-18 C

10.2 x10-19 

9.6 x 10-19 C  

1.44 x 10-19 C

8.ถ้าสนามไฟฟ้ามีทิศลงในแนวดิ่ง แรงที่กระทำต่อหยดน้ำมันที่มีประจุเป็นลบมีค่าตามข้อใด

0

qE + mg  

mg/q

mg

9.เมื่อสนามไฟฟ้ามีทิศลงในแนวดิ่ง หยดน้ำมันชนิดใดที่มีโอกาสลอยอยู่ในสนามไฟฟ้าได้
หยดที่มีประจุเป็นลบ

หยดที่มีประจุเป็นบวก  

หยดที่ไม่มีประจุ

หยดที่มีประจุบวกหรือลบก็ได้

10. หยดน้ำมันขนาดต่างกัน 4 หยด คือ A, B, C และ D หาประจุได้เป็น 3.2 x 10-19 C 4.8 x 10-19 C, 6.4 x 10-19 C และ 8.0 x 10-19 C หยดน้ำมันหยดใดมีมวลมากที่สุด
A

B  

C

ยังสรุปไม่ได้

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์