คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ถ้าปรับความต่างศักย์ระหว่างขั้วของหลอดรังสีแคโธดให้เพิ่มมากขึ้น  จะมีผลตามข้อใด

        1.1  จำนวนอนุภาคในลำรังสีแคโธดจะเพิ่มมากขึ้น        

        1.2 อนุภาคจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากขึ้น        

        1.3 ความเข้มของการส่องสว่างบริเวณขั้วบวกจะมากขึ้น 

ข้อ 1,2,3

ข้อ 1,2            

ข้อ 2,3     

ข้อ 2 เท่านั้น

2. หลอดรังสีแคโธดถูกพัฒนามาเป็นเครื่องมือชนิดใดในปัจจุบัน
โทรทัศน์

ออสซิลโลสโคป       

วีดีโอเทป

ทั้ง ก และ ข

3. การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน ให้ข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับอะตอม
สสารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก       

อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีลักษณะเหมือนกัน

อะตอมเป็นแต่เพียงแบบจำลองในความคิดเท่านั้น

อะตอมสามารถแบ่งแยกให้เล็กลงไปได้อีก

4. เมื่อให้รังสีแคโธดผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่ปรับค่าได้พอเหมาะ  จนกระทั่งแนวรังสีแคโธดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สนามทั้งสองต้องมีทิศทางอย่างไร
เสริมทางเดียวกัน

ทิศตรงข้ามหักล้างกัน

ตั้งฉากต่อกัน

เอียงทำมุม 45 ต่อกัน

5.จากการทดลองเรื่องรังสีแคโธด ทอมสันสรุปเรื่องของอะตอมได้ว่า

1. อนุภาครังสีแคโธดมีอยู่ในอะตอมทุกชนิด

2. อนุภาครังสีแคโธดมีมวลน้อยกว่าอะตอมทุกชนิด

3. อะตอมสามารถแบ่งแยกต่อไปอีกได้

ข้อ 1, 2, 3

ข้อ 1, 2       

ข้อ 2, 3     

ข้อ 1, 3

6. การศึกษาเรื่องรังสีแคโธดทำให้ทราบว่าอิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบของอะตอม นอกจากนี้ยังนำไปสู่การค้นพบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โปรตอน  

กัมมันตภาพรังสี

นิวตรอน

7. ข้อความใดที่ใช้ได้กับทั้งอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน
ล้วนมีอยู่จริงในอะตอมทั้งหมด

ต่างมีประจุไฟฟ้า 1.6 x 10-19 C โดยประมาณ  

ต่างก็มีมวลประมาณ 1.67 x 10 -27 kg

ผลรวมของมวลนิวตรอนกับอิเล็กตรอนเท่ากับมวลของโปรตอน

8.จำนวนนิวคลีออนในนิวเคลียสของอะตอมมีชื่อเรียกว่า

มวลของอะตอม

เลขอะตอม  

เลขมวล

เลขนิวเคลียส

9.ขณะที่ใช้สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กกับรังสีแคโธดแล้ว รังสีแคโธดอยู่ในแนวเดิมเหมือนตอนที่ไม่มีสนามทั้งสอง จงเลือกคำตอบที่สนับสนุนผลดังกล่าว
ทั้งสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไม่มีผลต่อรังสีแคโธด

แสดงว่ารังสีแคโธดไม่ได้เคลื่อนที่จากแคโธดสู่อาโนดจริง  

รังสีแคโธดมีสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้า

แรงลัพธที่กระทำต่อรังสีแคโธดเป็นศูนย์

10. การค้นพบกฎเกณฑ์ข้อใดในทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกที่แสดงว่าอะตอมมีจริง
การพิสูจน์กฎการคงที่ของก๊าซ คือ PV = คงที่

การพบกฎการทรงมวลของสสาร  

การพบกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

การพบกฎสัดส่วนคงที่ของสารประกอบ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์