1. ข้อใดคือคุณสมบัติของอะตอมที่ถูกต้องที่สุด
อะตอมคือหน่วยเล็กที่สุดของสสารซึ่งจะแบ่งแยกต่อไปอีกไม่ได้
อะตอมของธาตุต่างชนิดกันมีลักษณะแตกต่างกัน  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ
อะตอมชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะตอมชนิดอื่นไม่ได้
อะตอมแต่ละชนิดมีพลังงานในตัวเอง
ถูกทุกข้อ
2. ในปัจจุบันใช้ธาตุอะไรเป็นมาตรฐานสำหรับการกำหนดหน่วยทางมวลของอะตอม
ไฮโดรเจน
ออกซิเจน
คาร์บอน
ยูเรเนียม
เรเดียม
3. มวลของอะตอม 1 หน่วยมวลคือ
มวลที่เท่ากับมวลของไฮโดรเจน 1 อะตอม
มวลที่เท่ากับ 1/12 เท่าของมวลอะตอมไฮโดรเจน
มวลที่เท่ากับมวลของยูเรเนียม 1 อะตอม
มวลที่เท่ากับมวลของคาร์บอน 1 อะตอม
มวลที่เท่ากับ 1/12 เท่าของมวลอะตอมคาร์บอน
4. องค์ประกอบอันแรกของอะตอมที่มนุษย์รู้จัก คือ
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
นิวเคลียส
ข้อ ก ข ค
5. การค้นพบรังสี แคโธดของทอมสัน ทำให้นักวิทยาศาาสตร์ทราบว่า
รังสีเกิดจากลำของอนุภาคที่มีมวลได้
อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีอยู่ภายในอะตอม
ความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากขั้วลบ
อิเล็กตรอนมีประจุเป็น -1.6x10-19คูลอมบ์
เป็นจริงทุกข้อ
6. มวล 1 หน่วยมวล  (1u)  มีค่า
1.76x10-11 กิโลกรัม
  1.66x10-19 กิโลกรัม
  1.66x10-27 กิโลกรัม
  9.1x10-31 กิโลกรัม
  1.76x10-31 กิโลกรัม
7. ทอมสันทราบได้อย่างไรว่า รังสีแคโธด คือลำของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
เบี่ยงเบนได้เมื่อผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
การเคลื่อนที่เป็นไปตามกฎว่าด้วยการเคลื่อนที่ของนิวตัน
มีสภาพเป็นหน่วยอิสระมีตำแหน่งที่แน่นอน
สามารถหาได้ว่ามีมวล 9.1x10-31กิโลกรัม
เมื่ออนุภาคนี้เคลื่อนที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้
8. ทอมสันทราบได้อย่างไรว่าอนุภาคในลำของรังสีแคโธดมีประจุเป็นลบ
สามารถเบี่ยงเบนได้ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
เพราะรังสีแคโธดเป็นรังสีที่เกิดจากขั้วลบ
เมื่อเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าจะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวก
มีทิศการเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับกระแสไฟฟ้า
ถูกทุกข้อ
9. ทำไมหลอดรังสีแคโธดจึงต้องจัดให้เป็นหลอดสูญญากาศหรือเกือบเป็นสูญญากาศ
เพื่อให้สามารถมองเห็นลำแสงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน
เพื่อลดความดันของอากาศในหลอด
เพื่อให้สนามไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดคงที่
เพื่อช่วยลดความร้อนให้กับขั้วของหลอด
ป้องกันไม่ให้รังสีแคโธดชนกับโมเลกุลของอากาศซึ่งจะทำให้เกิดรังสีได้น้อย
10. ทราบได้อย่างไรว่ารังสีแคโธดที่เกิดจากการใช้โลหะชนิดต่างๆ ทำขั้วลบ ให้อนุภาคชนิดเดียวกัน
รังสีที่เกิดขึ้นมองเห็นเป็นสีเดียวกัน
เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน
อนุภาคในรังสีแคโธดที่เกิดจากโลหะแต่ละชนิดมีมวลเท่ากัน
อนุภาคในรังสีแคโธดที่เกิดจากโลหะแต่ละชนิดมีประจุเท่ากัน
หาค่าประจุต่อหนึ่งหน่วยมวลได้เท่ากัน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์