81. ถังทรงกระบอกรัศมี R จะต้องหมุนรอบแกนในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไร จึงจะทำให้วัตถุมวล m ติดอยู่กับผนังด้านในได้โดยไม่หล่น เมื่อผิวสัมผัสมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็น
m/Rg
mmg
ÖRg/Öm
Ö2 mRg

82. เมื่อนำวัตถุมวล m ผูกติดกับเชือก แล้วเหวี่ยงให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบดิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว v อยากทราบว่าแรงตึงเชือกที่จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดต่างกันเท่าไร
mg
3/2 mg
2mg
3 mg

83. รถไฟเหาะตีลังกามวล 2000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนรางโค้งรัศมี 10 เมตร ขณะผ่านจุดสูงสุดด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที จะมีแรงปฏิกิริยาที่รางกระทำต่อรถไฟเท่าใด
40,000 นิวตัน
60,000 นิวตัน
80,000 นิวตัน
100,000 นิวตัน

84. เครื่องบินผาดโผน บินเป็นวงกลมในระนาบดิ่งโดยมีรัศมีความโค้ง R นักบินจะต้องขับเครื่องบินให้มีอัตราเร็วน้อยที่สุด ณ จุดสูงสุดเท่าไร เครื่องบินจึงเคลื่อนเป็นวงกลมได้ครบรอบ
ÖRg
Rg
Ö2Rg
2Rg

85. ดาวเทียมดวงหนึ่งมีรัศมีของวงโคจรรอบโลกเท่ากับ R และคาบของการโคจรเท่ากับ T อยากทราบว่าถ้าคาบของการโคจรเพิ่มขึ้นเป็น 3 Ö3 T รัศมีของวงโคจรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เพิ่มขึ้น 3 เท่า
เพิ่มขึ้น 2 เท่า
ลดลง 1/3 เท่า
ลดลง 1/2 เท่า

86. ดาวเทียมดวงหนึ่งมีรัศมีของวงโคจรเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของเดิม อยากทราบอัตราเร็วเชิงเส้นของดาวเทียม จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร
เพิ่มขึ้น 4 เท่า
เพิ่มขึ้น 2 เท่า
ลดลง 1/2 เท่า
ลดลง 1/4 เท่า

87. ดาวเทียมดวงหนึ่งเมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูปรากฏว่าเห็นลอยอยู่นิ่ง ๆ แสดงว่า
ดาวเทียมไม่ได้โคจรรอบโลก
ดาวเทียมมีคาบมากจนหาค่าไม่ได้
ดาวเทียมมีอัตราเร็วเชิงเส้นเท่ากับวัตถุที่อยู่นิ่งบนผิวโลก
ดาวเทียมมีอัตราเร็วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง

88. ดาวเทียมโคจรรอบโลกด้วยอัตราเร็วเชิงมุม w1 และโคจรรอบดวงจันทร์ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม w2 ถ้ารัศมีวงโคจรรอบโลกมีค่าเท่ากับรัศมีวงโคจรรอบดวงจันทร์ ข้อใดกล่าวถูก
w1 = w2
w1 < w2
w1 > w2
บอกไม่ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

89.ดาวเทียม 2 ดวง มีมวล 10,000 กิโลกรัม และ 12,000 กิโลกรัม โคจรรอบโลกมีคาบเป็น T1 และ T2 ตามลำดับ ถ้าดาวเทียมทั้ง 2 ดวงอยู่ในวงโคจรเดียวกัน จะได้ว่า
T1 = T2
T1 > T2
T1 < T2
บอกไม่ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

90. ถ้าต้องการส่งจรวดแบบเดียวกันจากดาวเคราะห์ 3 ดวง และโลกไปยังกาแลคซี่อื่น อยากทราบว่าดาวดวงใดต้องใช้ความเร็วหลุดพ้นสูงสุด
โลก
ดาวเคราะห์ที่มีมวลและเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของโลก
ดาวเคราะห์ที่มีมวล 2 เท่าของโลก แต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับโลก
ดาวเคราะห์ที่มีมวลเท่าโลกแต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 1/4 เท่าของโลก

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์