71.มอเตอร์ไซค์เลี้ยวโค้งบนถนนราบ ตัวรถเอียงทำมุม q กับแนวดิ่งและ tanq มีค่าเป็น 9/25 ของสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จงหาว่าขณะนั้นอัตราเร็วของรถเป็นกี่เท่าของอัตราเร็วสูงสุดที่สามารถเลี้ยวโค้งได้อย่างปลอดภัย
9/25
16/25
3/5
4/5

72. รถยนต์เลี้ยวโค้งบนถนนเอียงและพื้นถนนเอียงทำมุม q กับแนวระดับ โดยไม่มีอาการลื่นไถล แรงสู่ศูนย์กลางมีขนาด 5/6 เท่าของน้ำหนักวัตถุ จงหาค่า tanq
5/6
6/5
1/5
1/6

73. รถจักรยานยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง วิ่งตามถนนโค้งรัศมี 150 เมตร คนขี่จะต้องเอียงรถทำมุมกับแนวระดับเท่าไรจึงเลี้ยวได้ปลอดภัย
15o
30o
45o
67.4o

74. นักขี่จักรยานยนต์เลี้ยวโค้งบนถนนซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน 1/Ö3 ขณะเขาเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วสูงสุดเขาจะต้องเอียงรถทำมุมเท่าใดกับแนวดิ่ง
15o
30o
45o
60o

75. ถนนโค้งเอียงมีความชัน 1/8 รัศมีความโค้ง 320 เมตร ถ้าต้องการปิดป้ายกำหนดอัตราเร็วของรถขณะเลี้ยวโค้ง ควรกำหนดด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
50
60
70
80

76.ทางโค้งที่เอียงทำมุม q กับแนวระดับ เมื่อรถมวล m วิ่งเข้าทางโค้งนี้จะเกิดแรงสู่ศูนย์กลางเท่าไรเมื่อไม่คิดแรงเสียดทาน
mgtanq
mgcotq
mgsinq
mgcosq

77. รถยนต์มีอัตราเร็ว 20 m/s วิ่งเข้าทางโค้งที่มีส่วนโค้งยาว 100 m ถ้าเส้นสัมผัสส่วนโค้งที่จุดต้นและจุดปลายของทางโค้งทำมุมกัน 45o ความเร่งสู่ศูนย์กลางของรถคันนี้มีค่าเท่าไร
p/3
p
3p /2
3p

78. รถคันหนึ่งกำลังเลี้ยวโค้งบนถนนผิวราบ ที่มีรัศมีความโค้ง 200 เมตร ด้วยอัตราเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่เพดานรถมีมวลก้อนหนึ่งผูกเชือกแขวนไว้ ขณะนั้นเชือกทำมุมกี่องศากับแนวดิ่ง
tan-1 0.01
tan-1 0.02
tan-1 0.1
tan-1 0.2

79. รถคันหนึ่งเลี้ยวโค้งบนถนนผิวราบที่มีความโค้ง 25 เมตร และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวถนนกับยางรถเท่ากับ 0.4 รถคันนี้สามารถเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วสูงสุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
18.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
36.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

80. ถังทรงกระบอกรัศมี 10 เมตร มอเตอร์ไซค์ไต่ถังด้วยความเร็ว 10 m/s สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างยางรถมอเตอร์โซค์กับถังมีค่าน้อยที่สุดเท่าไร
0.1
0.3
0.5
0.7

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์