61. ในการเลี้ยวรถจักรยานบนทางโค้งราบ เพื่อไม่ให้รถล้มผู้ขี่ต้องเอียงตัวและรถให้พอเหมาะกับแนวดิ่งเพื่อ
หน้ายางสัมผัสพื้นมากที่สุด แรงเสียดทานจะได้มีค่ามากที่สุด
แนวแรงลัพธ์ที่พื้นกระทำต่อรถและคนผ่านศูนย์กลางมวลของรถและคน
ให้เกิดแรงลัพธ์ในแนวผ่านศูนย์กลางมากที่สุด
ให้แรงลัพธ์เป็นศูนย์ โมเมนต์ลัพธ์จะได้เป็นศูนย์ด้วย

62. ถนนโค้งราบมีรัศมีความโค้ง 250 เมตร ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างยางกับถนนมีค่า 0.25 รถคันนี้จะเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วสูงสุดเท่าไร จึงจะไม่ไถลออกนอกโค้ง
25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
50 กิโลเมตร/ชั่วโมง
60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

63. รถยนต์มวล 1200 kg เลี้ยวโค้งบนถนนราบที่มีรัศมีความโค้ง 120 m และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างยางล้อกับผิวถนนเท่ากับ 0.8 ขณะที่รถเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s จงหาแรงเสียดทานในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่
9600 N
6400 N
4000 N
3200 N

64. รถยนต์มวล m เลี้ยวโค้งบนถนนผิวราบแห่งหนึ่งด้วยอัตราเร็วสูงสุด V รถบรรทุกที่มีมวล 3m จะสามารถเลี้ยวโค้งบนถนนนี้ด้วยอัตราเร็วสูงสุดเท่าไร
V/2
V
2V
3V

65. รถยนต์มวล 1200 กิโลกรัม วิ่งด้วยอัตราเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข้าโค้งซึ่งมีรัศมี 200 เมตร ได้ปลอดภัย อยากทราบว่าแรงเสียดทานที่กระทำต่อรถมีค่าเท่าไร
1250 N
2500 N
3750 N
7500 N

66. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งเลี้ยวโค้งซึ่งมีรัศมีความโค้ง 150 เมตร กำหนดให้ว่าในขณะฝนตกสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างพื้นถนนกับถนนกับล้อรถลดลงเป็นหนึ่งในสี่ของขณะฝนไม่ตก ถ้าในขณะฝนไมตกรถสามารถวิ่งด้วยอัตราเร็วสูงสุด 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง อย่างปลอดภัยอยากทราบว่าในขณะฝนตกจะวิ่งด้วยอัตราเร็วสูงสุดเท่าใด
35 km/hr
54 km/hr
70 km/hr
90 km/hr

67. ถนนโค้งราบมีรัศมีความโค้ง 20 เมตร ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างยางกับถนนมีค่า 0.5 รถคันนี้จะสามารถเลี้ยวดค้งได้ด้วยอัตราเร็วสูงสุดกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
36
72
86
104

68. รถยนต์คันหนึ่ง กำลังเลี้ยวโค้งบนถนนราบซึ่งมีรัศมีความโค้ง 40 เมตร ปรากฎว่ารถเริ่มไถลเมื่ออัตราเร็วขณะเลี้ยวมีค่า 10 เมตร/วินาที จงหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างล้อรถกับผิวถนน
0.14
0.25
0.40
0.75

69. ถนนโค้งราบ ขณะฝนไม่ตก รถยนต์แล่นเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วสูงสุด 20 m/s แต่ขณะฝนตกรถยนต์ผ่านโค้งนี้ด้วยอัตราเร็วสุงสุด 10 m/s จึงปลอดภัย จงหาว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานขณะฝนไม่ตกเป็นกี่เท่าของขณะฝนตก
1
2
3
4

70. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งบนทางโค้งด้วยอัตราเร็ว 108 กิโลเมตร/ชั่วโมง รัศมีความโค้ง 600 เมตร ความกว้างของถนนวัดตามแนวระดับเทียบกับจุดต่ำสุดของด้านในได้ 10 เมตร จะต้องยกระดับถนนด้านนอกให้สูงกว่าด้านในเท่าใดรถจึงวิ่งได้ปลอดภัยไม่ไถลออกนอกเส้นทาง (ไม่คิดแรงเสียดทาน)
0.5 เมตร
1.0 เมตร
1.5 เมตร
2.0 เมตร

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์