51.เครื่องเล่นแผ่นเสียงหมุนด้วยอัตราเร็ว 35 รอบต่อนาที เมื่อนำวัตถุเล็ก ๆ ไปวางห่างจากจุดศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ปรากฏว่าวัตถุเริ่มไถลพอดี จงหาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิติระหว่างวัตถุกับแผ่นเสียง
0.13
0.25
0.48
0.75

52. เชือกเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร ทนแรงดึงได้สูงสุด 200 นิวตัน เมื่อนำมวล 4 กิโลกรัม มาผูกที่ปลายเชือกข้างหนึ่ง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกตรึงไว้กับจุดบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน ถ้าทำให้มวลนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมบนพื้นราบนี้ จงหาความเร็วสูงสุดของวัตถุที่เชือกยังไม่ขาด
5 m/s
10 m/s
15 m/s
20 m/s

53. ในการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมขณะที่วัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยรัศมีความโค้ง 1.0 เมตร นั้น น้ำหนักของวัตถุทำให้วัตถุอยู่ต่ำปลายเชือกที่แกนหมุน 0.1 เมตร ดังรูป อัตราเร็วเชิงมุมของการเคลื่อนที่มีค่าที่ rad./s

5
10
15
20

ให้ใช้รูปและข้อความต่อไปนี้สำหรับตอบคำถาม ข้อ 54 และ 55

อุปกรณ์คล้ายกับชุดทดลองการเคลื่อนที่เป็นวงกลมประกอบด้วย m และ M ผูกติดกันด้วยเชือกผ่านท่อพลาสติก มวล m เคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยเชือกทำมุม 37o กับแนวระดับตลอดเวลา (m = 0.6 kg, L = 1.5 m)

54. มวล M และแรงสู่ศูนย์กลาง มีค่าเท่าใด

1.0 kg และ 8.0 N
1.0 kg และ 10.0 N
0.5 kg และ 10.0 N
0.8 kg และ 8.0 N

55.อัตราเร็วเชิงมุม มีค่าเท่าใด
8/5 rad/s
10/3 rad/s
76/5 rad/s
2/3 rad/s

56. มวล m ผูกติดกับปลายข้างหนึ่งของเชือกยาว 25 เซนติเมตร ปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกยึดติดกับเพดาน แล้วแกว่งวัตถุให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับ โดยแนวเชือกทำมุม 37o กับแนวดิ่งตลอดเวลา จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของมวล m
3.5 rad/s
5.0 rad/s
7.1 rad/s
10.0 rad/s

57. ผูกวัตถุที่ปลายล่างของเชือกเส้นหนึ่งยาว เมตร ตรึงปลายไว้แล้วแกว่งวัตถุให้เป็นวงกลมในระนาบระดับ โดยเชือกทำมุม กับแนวดิ่งตลอดเวลา พบว่าวัตถุแกว่งด้วยความถี่ f รอบ/วินาที จงหาความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุ 
4 p2 lsinq f2
4 p2 lcos qf2
1/4p 2 lsinq f2
1/4 p2 lcos qf2

58. วัตถุผูกด้วยเชือกยาว 1.3 เมตร ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งผูกกับเพดาน แล้ววัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมระนาบระดับโดยเชือกทำมุมกับแนวดิ่งคงที่ตลอดเวลา รัศมีของการเคลื่อนที่ 0.5 เมตร จงหาว่าแรงสู่ศูนย์กลางเป็นกี่เท่าของน้ำหนัก
13/12
12/13
13/5
5/12

59. จากข้อ 58 วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด
2.67 m/s2
4.17 m/s2
6.25 m/s2
8.42 m/s2

60. รถเลี้ยวโค้งได้เนื่องจากแรงใด
แรงเสียดทานสถิตระหว่างยางกับถนนในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่
แรงเสียดทานจลน์ระหว่างยางกับถนนในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่
แรงเสียดทานสถิตระหว่างยางกับถนนในแนวด้านข้าง
แรงเสียดทานจลน์ระหว่างยางกับถนนในแนวด้านข้าง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์