41. วัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับมีรัศมี 2 เมตร ด้วยอัตรา 0.25 รอบ/วินาที อัตราเร็วเชิงเส้นของวัตถุนี้มีค่ากี่เมตร/วินาที
0.5p
p
2p
8p

42. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนววงกลมรัศมี 2 เมตร ในอัตรา 20 รอบต่อ 5 วินาที จงหาอัตราเร็วเชิงมุม
2 p เรเดียนต่อวินาที
4p เรเดียนต่อวินาที
8 p เรเดียนต่อวินาที
16 p เรเดียนต่อวินาที

43. ถ้าโลกเป็นทรงกลมรัศมี a เมตร และหมุนรอบตัวเองด้วยความถี่ b รอบต่อวินาที อนุภาคที่อยู่นิ่งบนพื้นโลกจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งสู่ศูนย์กลางของโลกเท่าไร
4 p2 ab
4 p2 ab2
4 p2 a2b
4 p2 a2b2

44. จากรูป A และ B เป็นลูกกลมมวล 4m และ 5m ตามลำดับ ผูกด้วยเชือกที่ยาวไม่เท่ากัน ถ้าแกว่งให้ A และ B เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับไปพร้อม ๆ กัน พบว่ารัศมีของวงกลม B เป็น 2 เท่าของรัศมีวงกลม A จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของ A ต่ออัตราเร็วเชิงมุมของ B

1 : 2
5 : 8
4 : 5
1 : 1

45. วัตถุ A และ B มีมวลเท่ากัน วางอยู่บนจานหมุนเดียวกันแต่ห่างจากจุดศูนย์กลางของจานหมุน a และ 3a ตามลำดับ ข้อความใดไม่ถูกต้อง
คาบในการเคลื่อนที่ของ B เป็น 3 เท่าของ A
อัตราเร็วของ B เป็น 3 เท่าของ A
อัตราเร่งสู่ศูนย์กลาง ของ B เป็น 3 เท่าของ A
แรงสู่ศูนย์กลางของ B มีขนาดเป็น 3 เท่าของ A

46. เหวี่ยงวัตถุมวล m1 และ m2 ซึ่งผูกติดกับเชือกให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยรัศมี r1 และ r2 ถ้า m1 = 2m2, r1 = 3r2 และเวลาครบรอบของมวล m1 เป็น 2 เท่าของมวล m2 จงหาอัตราส่วนของแรงที่มวล m1 และ m2 กระทำต่อเส้นเชือก
2/3
3/2
1/3
3/1

47. จากรูปมวล m อยู่บนโต๊ะลื่นผูกติดกับก้อนน้ำหนัก w ด้วยเชือกเบาสอดผ่านรูกลางโต๊ะ จงหาอัตราเร็วของ m ขณะเคลื่อนที่ในแนววงกลมรัศมี r
1/ Ömrw
Ömrw
Öm/Örw
Örw/Öm

48. ถ้าต้องการให้วัตถุที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรมีสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก โลกจะต้องหมุนครบรอบในเวลากี่ชั่วโมง (รัศมีโลกมีค่า 6400 กิโลเมตร, ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเท่ากับ 10 เมตร/วินาที2)
1.4
3.6
12.0
24.0

49. จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของเข็มวินาทีของนาฬิกา ในหน่วยเรเดียน/วินาที
p/60
p/30
p
2p

50. วัตถุก้อนหนึ่งวางอยู่บนแผ่นราบที่หมุนได้ในระนาบระดับ โดยสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตระหว่างผิววัตถุกับแผ่นราบมีค่า 0.4 ถ้าวัตถุวางห่างจากจุดหมุน 25 เซนติเมตร แผ่นราบจะหมุนได้เร็วที่สุดกี่เรเดียน/วินาที วัตถุยังคงไม่ไถล
1
2
4
8

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์