21. จากรูปโพรเจกไทล์มีความเร็วต้น u ในทิศทำมุม q กับแนวระดับเคลื่อนที่จาก A ถึง B ในเวลา T ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ พิจารณาจาก A ถึง B ได้ว่า

ก. การขจัดในแนวระดับเท่ากับ uT

ข. ความเร่งมีค่า -g

ค. ความเร็วเท่ากับ u

ง. เวลาที่ใช้เป็น 2usinq/g

ข้อความใดถูกต้อง
ถูกทุกข้อ
ข และ ง
ข เท่านั้น
ง เท่านั้น

22. เด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนรถที่วิ่งไปบนพื้นราบด้วยอัตราเร็ว 10 m/s จะต้องโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วเท่าไร เด็กจึงจะรับวัตถุนั้นได้อีกขณะที่รถวิ่งไปได้ระยะทาง 50 เมตร
1 m/s
5 m/s
15 m/s
25 m/s

23. ขว้างวัตถุไปในแนวระดับที่ตำแหน่งสูงสุด h ขณะตกถึงพื้นดินความเร็วมีทิศทำมุม 45o กับพื้นดินความเร็วในการขว้างวัตถุมีค่าเท่าไร
Ö2/gh
Ö2gh
Ö2h/Ög
2h/g

24. เป้าอยู่ที่ระดับสูงค่าหนึ่งห่างจากปืนที่วางบนพื้นตามแนวระดับเป็นระยะ x ลูกปืนมีความเร็ว u จะต้องยิงปืนทำมุมกับพื้นเท่าไรจึงจะยิงถูกเป้า โดยเป้าเป็นตำแหน่งที่ลูกปืนขึ้นไปได้สูงสุด
cos-1 (xg/g)
sin-1 (2u2/xg)
cos-1 (xu/g)
1/2sin-1(2xg/u2)

25. ขว้างวัตถุลงด้ายความเร็ว 10 m/s ที่ระดับสูง 8 เมตร โดยทำมุม 53o กับแนวดิ่งจะทำให้วัตถุไปตกได้ไกลในแนวระดับกี่เมตร
4.8
6.4
8.2
12.6

26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ก. มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว

ข. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทำมุม 0o ถึง 180o กับแรงที่กระทำกับวัตถุ

ค. แนวทางการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา

ง. การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

จ. ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่มีอัตราเร็วน้อยที่สุด
คำตอบคือ

ข้อ ค, ง
ข้อ ก, ค, จ
ข้อ ก, ค, ง, จ
ถูกทุกข้อ

27. อลัน เชียเรอร์ เตะบอลได้ไกลที่สุด 80 เมตร อยากทราบว่าในการเตะครั้งนี้ลูกบอลลอยขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไร
10 เมตร
20 เมตร
30 เมตร
40 เมตร

28. ขว้างวัตถุได้ไกลที่สุด 1000 เมตร ถ้าต้องการขว้างให้ไปได้ไกลเป็นครึ่งหนึ่งของระยะไกลสุดจะต้องขว้างวัตถุทำมุมกับแนวระดับเท่าไร
15o
30o
45o
60o

29. ขว้างวัตถุออกไปในแนวระดับด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที จากหน้าผาแห่งหนึ่ง พบว่าเมื่อวัตถุตกกระทบพื้นความเร็วทำมุม 45o กับแนวระดับ จงหาว่าหน้าผาสูงเท่าไร
10 เมตร
20 เมตร
40 เมตร
80 เมตร

30. ขว้างวัตถุออกไปในทิศทำมุมเงย 53o กับแนวระดับด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที วัตถุจะอยู่ในสภาพกำลังเคลื่อนที่อย่างไร
ขึ้นด้วยอัตราเร็ว 15 m/s
ขึ้นด้วยอัตราเร็ว 20 m/s
ลงด้วยอัตราเร็ว 25 m/s
ลงด้วยอัตราเร็ว 20 m/s

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์