11.ข้อใดกล่าวผิดสำหรับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
แรงและความเร่งมีค่าคงตัวเสมอ
วัตถุตกไกลสุดเมื่อมุมยิงเป็น 45o
ณ ตำแหน่งสูงสุด ความเร็วมีค่าเป็นศูนย์
ณ ตำแหน่งสูงสุด แรงกระทำตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่

12. ในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เมื่อจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในแนวระดับเดียวกัน ถ้าต้องการให้ระยะตกไกล (Sx) มีค่าเป็น 4 เท่าของระยะสูงสุด (H) มุมยิงควรมีค่ากี่องศา
30o
45o
53o
60o

13. ลูกบอล 2 ลูก ถูกเตะให้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็ว v0 เท่ากัน โดยลูกที่หนึ่งทำมุม q และลูกที่ 2 ทำมุม 90- q กับแนวระดับ ถ้า h1 และ h2 เป็นความสูงสุดของการเคลื่อนที่ของลูกบอลลูกที่ 1 และ 2 ตามลำดับอัตราส่วนของ h1 : h2 มีค่า
tanq
cotq
tan2q
cot2q

14. นักยิงธนูสามารถยิงได้ไกลสุด 250 เมตร อยากทราบว่าลูกธนูมีอัตราเร็วเริ่มต้นกี่เมตร/วินาที
10
20
40
50

15. นักกอล์ฟ ตีลูกกอล์ฟขึ้นทำมุมกับแนวระดับ ปรากฏว่าลูกกอล์ฟลอยอยู่ในอากาศนาน 6 วินาที อยากทราบว่าลูกกอล์ฟขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นกี่เมตร
45
60
75
90

16. ปาวัตถุขึ้นไปในแนวทำมุม 37o กับแนวระดับ ปรากฏว่า ณ จุดสูงสุดวัตถุมีความเร็ว 20 เมตร/วินาที จงหาว่าวัตถุจะตกไกลกี่เมตรจากจุดที่ปา
20.0
38.4
40.0
60.0

17. นักขว้างจักรขว้างจักรออกไปด้วยความเร็ว 15m/s จะขว้างได้ไกลที่สุดเท่าไร
22.5
30.0
45.5
60.0

18. ทหารปืนใหญ่ฝึกยิงปืนใหญ่โดยยิงลูกปืนออกไปด้วยความเร็ว 200 เมตร/วินาที ทำมุมกับแนวระดับเพื่อยิงเป้าที่ติดอยู่กับภูเขาดังรูป อยากทราบว่าตำแหน่งที่ยิงอยู่ห่างจากเป้าตามแนวระดับเท่าไร เมื่อเป็นตำแหน่งที่ลูกปืนขึ้นไปได้สูงสุดพอดี
1000 เมตร
2000 เมตร
3000 เมตร
4000 เมตร

19. ขว้างวัตถุบนพื้นราบด้วยความเร็วต้น 40 เมตร/วินาที ทำมุม q กับแนวดิ่ง จงหาความเร็วขณะที่วัตถุตกลงมายังพื้นอีกครั้ง
30 m/s
40 m/s
50 m/s
ข้อมูลไม่เพียงพอ

20. ยิงวัตถุ A และ B ที่ตำแหน่งเดียวกันโดยทำมุมกับพื้นดินเป็น 15o และ 45o ตามลำดับ ถ้าวัตถุทั้งสองไปตากที่ตำแหน่งเดียวกัน อัตราส่วนของอัตราเร็วในการยิงวัตถุ A ต่อวัตถุ B เป็นเท่าไร
Ö2
1/Ö2
2
Ö3/2

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์