91. ยานอวกาศโคจรรอบโลกด้วยรัศมีวงโคจร R แล้วไปโคจรรอบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีมวลเป็น 1/2 เท่าของโลก ด้วยรัศมีวงโคจร R จงหาอัตราส่วนคาบของการโคจรรอบดาวเคราะห์ต่อคาบการโคจรรอบโลก
1/2
1/Ö2
Ö2
2

92. ถ้าวงโคจรของดาวเทียมดวงหนึ่งที่โคจรรอบโลก มีรัศมีของวงโคจรเพิ่มเป็น 4 เท่าของรัศมีเดิม จงหาว่าคาบของการโคจรจะเป็นกี่เท่าของคาบเดิม
8
4
2
1

93. ถ้าต้องการให้คาบของดาวเทียมดวงหนึ่งที่โคจรรอบโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2 Ö2 เท่าของเดิมต้องเปลี่ยนรัศมีวงโคจรเป็นกี่เท่าของเดิม
Ö2
2
2 Ö2
4

94. ดาวเทียมมวล m โคจรรอบโลกด้วยอัตราเร็ว v วงโคจรอยู่สูงจากผิวโลก H ถ้าโลกมีรัศมี R จงหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
v/(R + H)2
(R + H)2/v
R + H/v2
v2/R + H

95. ดาวเทียม sv1 ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกด้วยรัศมีวงโคจร 8000 กิโลเมตร และเคลื่อนที่ครบรอบในเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าต้องการส่งดาวเทียม sv2 ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารให้โคจรรอบโลก ต้องให้มีรัศมีวงโคจรเท่าใด
16,000 km
24,000 km
32,000 km
64,000 km

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์