1.การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้งแบบ
วงกลม
วงรี
พาราโบลา
ไฮเปอร์โบลา

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับการเคลื่อนที่แบบโพเจกไทล์
เป็นการเคลื่อนที่อย่างอิสระ
เป็นการเคลื่อนที่ 2 แนว โดยแนวหนึ่งความเร็วคงที่ ส่วนอีกแนวหนึ่งความเร็วไม่คงที่
เป็นการเคลื่อนที่ 2 แนวตั้งฉากกัน โดยแนวหนึ่งความเร็วคงที่ ส่วนอีกแนวหนึ่งความเร่งคงที่
เป็นการเคลื่อน 2 แนว ตั้งฉากกัน แต่ละแนวมีแรงกระทำคงที่

3. ขว้างวัตถุก้อนหนึ่งขึ้นไปในอากาศทำมุม q กับแนวระดับ ดังรูป วัตถุลอยอยู่ในอากาศนาน วินาที ก่อนตกกระทบพื้น

ข้อใดกล่าวผิด

เวลาจาก A ถึง C เท่ากับเวลาจาก C ถึง B = t/2
ณ จุด C มีความเร็วน้อยที่สุด = ucosq
ความเร็ว ณ จุด A มีค่าเท่ากับความเร็ว ณ จุด B
ตลอดการเคลื่อนที่ความเร่งมีขนาดคงที่เสมอ

4. วัตถุชนิดเดียวกัน 2 ก้อน A และ B วัตถุ A ถูกขว้างออกไปในแนวระดับ ส่วนวัตถุ B ถูกปล่อยให้ตกลงในแนวดิ่ง ๆ พร้อมกัน ณ ระดับความสูงเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
วัตถุ A ตกถึงพื้นหลังวัตถุ B
วัตถุ A และ B ตกถึงพื้นพร้อมกัน
ขณะตกถึงพื้นวัตถุ A มีอัตราเร็วสูงกว่าวัตถุ B
ขณะตกถึงพื้นวัตถุ B มีอัตราเร็วสูงกว่าวัตถุ A

5. ชายคนหนึ่งเตะลูกบอลให้ลอยขึ้นจากพื้นทำมุม กับพื้นระดับ ถ้าอัตราเร็วคงที่ จะต้องมีค่าเท่าไรจึงออกแรงเตะน้อยที่สุดแล้วตกไกลเท่ากับค่าที่กำหนด
30o
45o
60o
90o

6. ทหาร ป.ต.อ.ยิงปืนใหญ่ทำมุม 15o ปรากฏว่าลูกปืนตกไกลระยะหนึ่ง ถ้าต้องการยิงลูกปืนให้ตกไกลเท่าเดิม มุมยิงควรมีค่ากี่องศา
30o
45o
60o
75o

7. ในการเตะลูกบอลให้เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ พบว่าผลคูณของอัตราเร็วต้นของวัตถุในแนวดิ่งและในแนวระดับมีค่า 100 (เมตร)2 ต่อ (วินาที)2 อยากทราบว่าระยะตกไกลตามแนวระดับมีค่ากี่เมตร
5
10
20
40

8.ชายคนหนึ่งขว้างก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งได้สูงสุด 25 เมตร ถ้าเขาขว้างก้อนหินนี้ด้วยความเร็วต้นเท่าเดิม เขาจะขว้างได้ระยะตกไกลตามแนวระดับมากที่สุดเท่าใด
25
50
100
200

9. ในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มุมระหว่างแรงกระทำกับทิศทางการเคลื่อนที่ ( q) ควรมีค่าตามข้อใด
0 £ q < 0o
q = 90o
90o £ q £180o
0<q < 180o

10. วัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น u ทำมุม q กับแนวระดับจะได้ว่าอัตราเร็วต่ำสุดของการเคลื่อนที่มีค่าเท่าใด
0
ucosq
usinq
u

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์