81. หลอดแก้วบางสม่ำเสมอรูปตัว U มีน้ำบรรจุอยู่ภายในเป็นลำยาว 80 เซนติเมตร และมีระดับสูง 30 เซนติเมตร ดังรูป หากดันน้ำทางด้านหนึ่งของหลอดแล้วปล่อย น้ำก็จะไหลลงสลับกันไปในลักษณะของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ด้วยคาบของการไหลเท่ากับเท่าไร:
1.1 s
1.3 s
1.5 s
4.0 s
ฟิสิกส์ราชมงคล
82. เขื่อนแห่งหนึ่งมีระดับน้ำข้างหนึ่งสูง 20 เมตร  แต่อีกข้างหนึ่งสูง 15 เมตร ดังรูป จงหาแรงดันลัพธ์ที่กระทำต่อเขื่อนนี้ (กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร ต่อวินาที2):
2.62x107N
3.48x107N
3.92x107N
4.01x107N
ฟิสิกส์ราชมงคล

83. ถังใส่น้ำสูง H ด้านข้างถังเจาะรูเล็ก ๆ ตรงตำแหน่ง h จากผิวน้ำ ดังรูป ดังนั้นจงหาระยะห่างจากข้างถังที่น้ำพุ่งไปกระทบพื้น (ระยะ R):


2 x
3 x

ฟิสิกส์ราชมงคล

84. น้ำไหลจากท่อ A ไปยังท่อ B และท่อ C ซึ่งมีขนาดเท่ากัน ดังแสดงในรูป โดยที่ A และ B อยู่สูงจาก C เป็น 1.0 และ 2.0 เมตร ตามลำดับ ถ้าความดันในท่อ  A=1.50x105 นิวตันต่อตารางเมตร  และน้ำมีอัตราเร็ว 5.0 เมตรต่อวินาที  ความดันในท่อ  C เป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร (กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และถือว่าน้ำไม่มีความหนืด)

 

1.3x105
1.4x105
1.5x105
1.6x105
ฟิสิกส์ราชมงคล

85. จากการปล่อยลูกกลมโลหะให้เคลื่อนที่ในน้ำมันหล่อลื่น ดังรูป ข้อใดที่ไม่เป็นจริง:

ช่วงต้นที่โลหะเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
ช่วงปลายโลหะจะเคลื่อนที่ดัวยอัตราเร็งคงตัว
ช่วงต้นเคลื่อนที่แรงหนืดจากของเหลวจะน้อยกว่าผลต่างของน้ำหนักและแรงลอยตัว
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อโลหะเปลี่ยนแปลงไปมา เกิดจากค่าแรงลอยตัวของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป
ฟิสิกส์ราชมงคล
86. จงหาแรงต้านในการเคลื่อนที่ของลูกปืนเหล็กกลมมีรัศมี 5 มิลลิเมตร โดยเคลื่อนที่ในของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นเป็น 1.2x103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อลูกปืนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 0.3 เมตรต่อวินาที (กำหนดให้ความหนืดของของเหลวเป็น 0.8 นิวตัน-วินาทีต่อตารางเมตร):
1.23x10-2N
2.26x10-2N
3.00x10-2N
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ฟิสิกส์ราชมงคล

87. การทดลองของบอยล์ให้ความสัมพันธ์ดังกราฟ โดยที่กระบอกสูบมีพื้นที่หน้าตัด 3x 10-4ตารางแมตร ความดันบรรยากาศ 1.013x105 นิวตันต่อตารางเมตร จงหาปริมาตรของกระบอกก่อนวางถุงทรายบนแป้นไม้

 

1.5 x10-5 m3
2.5 x10-5 m3
3.5 x10-5 m3
4.5 x10-5 m3
ฟิสิกส์ราชมงคล

88. ก๊าซไฮโดรเจน (H2)1 โมล มีมวล 2x 10-3กิโลกรัม มีปริมาตร 2.2x 10-2ลูกบาศก์เมตร ที่ 273 เคลวิน และ ความดันเป็น 1.0x105  นิวตันต่อตารางเมตร จงหาอัตราเร็วแบบ  Vrms ของโมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจนที่อุณหภูมินี้
1,500 m/s
1,800 m/s
2,200 m/s
2,500 m/s
ฟิสิกส์ราชมงคล
89. ก๊าซชนิดหนึ่งเปลี่ยนสภาวะจาก (1)ไป(2)ดังรูป จงหาว่าพลังงานภายในก๊าซนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด:
เพิ่มขึ้น 10,430 J
ลดลง 10,430 J
เพิ่มขึ้น 6,078 J
ลดลง 6,078 J
ฟิสิกส์ราชมงคล
90. ก๊าซอะตอมเดี่ยวในอุดมคติจำนวน 1 โมล ถูกเผาให้ร้อนขึ้นจาก 0 องศาเซลเซียสเป็น 100 องศาเซลเซียส ณ ความดันคงตัว 1บรรยากาศ พลังงานภายในระบบของก๊าซเปลี่ยนไปกี่จูล (กำหนดให้ 1 บรรยากาศเท่ากับ 1.01 x105นิวตันต่อตารางเมตร):
46 J
1.2x102J
1.25x103J
8.67x104J
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์