61. จากรูป ถ้าความต้านทานแต่ละตัวมีค่า R โอห์ม ความต้านทานรวมระหว่าง A กับ B มีค่าเท่าใด:
R/2
2R/3
3R/4
4R/3
ฟิสิกส์ราชมงคล
62. เซลล์ไฟฟ้า A และ B มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 และ 9 โวลต์ ต่อกับความต้านทาน R ดังรูป แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมของเซลล์ทั้งสองมีค่าเท่าใด:
11.0 V
10.5 V
10 V
ไม่สามารถหาค่าได้
ฟิสิกส์ราชมงคล
63. จากรูปวงจรไฟฟ้า จงหาประจุ Q บนตัวเก็บประจุ 20 ไมโครฟารัด:
120
140
160
180
ฟิสิกส์ราชมงคล

64. แกลแวนอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 5,000 โอห์ม ต่ออย่างอนุกรมกับเซลล์ไฟฟ้า (ความต้านทานต่ำมาก)และความต้านทาน 102,000โอห์ม ปรากฏว่าเข็มของแกลแวนอมิเตอร์จะกระดิกไปจำนวนหนึ่ง ถ้าเปลี่ยนความต้านทาน 102,000 โอห์ม ให้เป็น 2,000 โอห์ม จะต้องต่อชันต์ความต้านทานเท่าใด เข้ากับแกลแวนอมิเตอร์ เข็มของแกลแวนอมิเตอร์จึงกระดิกอยู่เท่าเดิม:

50   
100
150
200
ฟิสิกส์ราชมงคล
65. เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องหนึ่งใช้ลวดที่ให้ความร้อนที่มีความต้านทาน 200 โอห์ม โดยใช้กับไฟขนาด 220 โวลต์ ถ้าต้องการทำให้น้ำ 5 ลิตร อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นน้ำอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส จะต้องใช้เวลานานเท่าใดถ้าถือว่าในระบบมีการสูญเสียความร้อนน้อยมาก:
1.0 s
1.3 s
1.5 s
1.7 s
ฟิสิกส์ราชมงคล
66. ลำอิเล็กตรอนถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าความต่างศักย์ V โวลต์เมื่อผ่านเข้าไปในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้าสม่ำเสมอทำให้อิเล็กตรอนเบี่ยงเบนเป็นรัศมีความโค้ง R เมตร ถ้าอิเล็กตรอนมีประจุ q คูลอมบ์ และมีมวล m กิโลกรัมสนามแม่เหล็กมีค่าเท่าใด
T
T
T
T
ฟิสิกส์ราชมงคล
67. โปรตอนวิ่งเข้าในสนามแม่เหล็กที่มีความเข็ม 11 เทสลา ถ้าโปรตอนมีมวล1.6 x10-27กิโลกรัม นานเท่าใด โปรตอนจะเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ
1.5 pns
1.8pns
2p ns
2.5p ns
ฟิสิกส์ราชมงคล

68. โปรตอนถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ 10 โวลต์ วิ่งเข้าสู่สนามแม่เหล็กขนาด1.0x10-4 เทสลา ในแนวทำมุม 30 องศา จงหาระยะทาง x:

2.09 x10-3 m
4.57 x10-2 m
4.57 m
9.14 m
ฟิสิกส์ราชมงคล
69. ขดลวดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน 300 รอบ มีพื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตร หมุนในสนามแม่เหล็กมีค่า 10-4 เทสลาโดยแกนหมุนตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กและมีอัตราเร็วเชิงมุมp เรเดียนต่อวินาที จงหาโมเมนต์แรงคู่ควบที่เกิดจากสนามแม่เหล็กเมื่อแวลาผ่านไป    วินาที หลังจากที่ระนาบขดลวดอยู่ในแนวขนานกับสนามแม่เหล็ก (กำหนดให้ขดลวดมีกระแสไฟฟ้า 2 แอมแปร์):
1.0 x10-4 N.m
1.25 x10-4 N.m
1.5 x10-4 N.m
1.73 x10-4 N.m
ฟิสิกส์ราชมงคล
70. หม้อแปลงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องการแปลงไฟ 22,000 โวลต์เป็น 220 โวลต์ เกิดพลังงานในขดลวดทุติยภูมิ 5 กิโลวัตต์ ถ้าขดลวดปฐมภูมิมี 2,000 รอบ ขดลวดปฐมภูมิจะมีพลังงานและกระแสไฟฟ้าเท่าไร:
6.25 kW, 0.28 A
6.5 kW, 0.2 A
6.75 kW, 0.25 A
7.0 kW, 0.3 A
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์