51. ลูกปืนมวล 20 กรัม วิ่งด้วยความเร็ว 50 เมตรต่อวินาที ชนวัตถุที่ติดสปริงมวล 480 กรัม แล้วลูกปืนฝังในวัตถุ ดังรูปถ้าค่าคงตัวสปริง = 800 นิวตันต่อเมตร จงหาระยะทางที่สปริงหดสั้นสุด

 

2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
ฟิสิกส์ราชมงคล

52. สปริงอันหนึ่งถูกอัดตัวเป็นระยะ 9 เซนติเมตรจากตำแหน่งสมดุลเดิม นำมวล 100 กรัม มาวางชิดสปริง เมื่อปล่อยให้สปริงดีดตัวกลับที่เดิม สปริงจะดีดมวล 100 กรัมเข้าชนมวล 500 กรัม ซึ่งวางอยู่ในแนวเดียวกัน ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่น และพื้นไม่มีแรงเสียดทาน จงหาว่าหลังการชน มวล 100 กรัมจะชนให้สปริงหดตัวจากตำแหน่งสมดุลเดิมเท่าไร (สมมติว่าสปริงอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลก่อนที่สปริงจะถูกชน)

 

3.0 cm
4.5 cm
5.0 cm
6.0 cm
ฟิสิกส์ราชมงคล

53. ในการทดสอบประจุไฟฟ้าของ A ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า โดยการทดลองกับอิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นโลหะคู่กับแบบลูกหินดังแสดงในรูป จะได้ผลสรุปดังนี้

(ก)(ข)(ค)

(ง)

คำตอบในตัวเลือกใดถูกต้อง

A มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกับ B และ C
A มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกับ C แต่ตรงข้ามกับ B
A ไม่มีประจุไฟฟ้า แต่ B มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกับ C
A ไม่มีประจุไฟฟ้า แต่ B มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันกับ C
ฟิสิกส์ราชมงคล
54. ทรงกลมตัวนำ A และ B มีรัศมี 1 และ 2 เซนติเมตร ตามลำดับ ทรงกลม A มีประจุ 4x10-5คูลอมบ์ ทรงกลม B มีประจุ -1x10-5คูลอมบ์ เมื่อให้ทรงกลมทั้งสองแตะกันแล้วแยกนำไปวางไว้ให้ผิวทรงกลมทั้งสองห่างกัน 7 เซนติเมตร ขนาดของแรงระหว่างทรงกลมมีค่ากี่นิวตัน:
180.0 N
202.5 N
367.4 N
1,653.1 N
ฟิสิกส์ราชมงคล
55. ทรงกลมเล็กๆ มีมวล (m) เท่ากับ 1.0x 10-3กรัม มีประจุเท่ากับ 2x 10-8คูลอมบ์ แขวนไว้ด้วยเส้นไหมทำมุม =45 องศา ระหว่างแผ่นตัวนำ 2 แผ่นที่ห่างกัน 5 เซนติเมตร จงหาความต่างศํกย์ของแผ่นตัวนำทั้งสอง:
25  V
2.5x10-3 V
2.5x10-4 V
2.5x10-6 V
ฟิสิกส์ราชมงคล

56. จากกราฟของศักย์ไฟฟ้ากับระยะทางเนื่องจากประจุกลม A จงหางานในการเคลื่อนประจุ -20 ไมโครคูลอมบ์จากระยะ 16 เซนติเมตรไปยัง 20 เซนติเมตร จากจุดศูนย์กลางประจุทรงกลม A

-5.0x10-5  J
+5.0x10-5 J
-5.0x10-1  J
+5.0x10-1 J
ฟิสิกส์ราชมงคล

57. ทรงกลมโลหะ A และ B มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน A อยู่ภายในทรงกลม B แต่มิได้สัมผัสกัน A มีรัศมีภายใน 9 เซนติเมตร และรัศมีภายนอก 10 เซนติเมตร B มีรัศมีภายใน 11 เซนติเมตร และรัศมีภายนอก 12 เซนติเมตรถ้าใส่ประจุ  -33x10-9 คูลอมบ์เข้าไปในทรงกลม A     จงหาศักย์ไฟฟ้าของทรงกลม A และ B

VA = 2,745 V , VB = 2,475 V
VA = 2,475 V , VB = 2,745 V
VA = -2,745 V , VB = -2,475 V
VA = -2,475 V , VB = -2,745 V
ฟิสิกส์ราชมงคล

58. จากวงจรดังรูป เมื่อสับสวิตช์ S ชั่วขณะหนึ่งจนทำให้ประจุทุกตัวสมดุล จงหาพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ 1 ไมโครฟารัด

 

7.03 X 10-2 J
14.06X 10-2 J
21.09 X 10-2 J
22.5X 10-2 J
ฟิสิกส์ราชมงคล
59. แบตเตอรี่รถยนต์มีความจุ 75 แอมแปร์-ชั่วโมง จะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการทำให้สตาร์ตเตอร์ของรถทำงานก่อนที่ไฟจะหมด (กำหนดให้สตาร์ตเตอร์ต้องการกระแส 500 แอมแปร์):
0.15 min
6.67 min
9.0 min
40.0 min
ฟิสิกส์ราชมงคล

60. ในการวัดศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่างๆ ตามความยาวของลวด ซึ่งประกอบด้วยลวด 2 ชนิดต่อกัน ขณะที่มีกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางของลวดทั้งสองเท่ากัน และผลการวัดแสดงได้ดังกราฟ จงหาว่าอัตราส่วนสภาพต้านทางของลวดท่อน 1 ต่อสภาพต้านทานของลวดท่อน 2 เป็นเท่าไร

ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์