41. รถยนต์คนหนึ่งมวล 1,000 กิโลกรัม สามารถเร่งอัตราความเร็วจาก 10 เมตรต่อวินาทีเป็น 20 เมตรต่อวินาที โดยอัตราเร่งคงตัว ในเวลา 5 วินาที กำลังเฉลี่ยของเครื่องยนต์ที่ใช้อย่างน้อยเป็นเท่าใด:
10 kW
20 kW
30 kW
40 kW
ฟิสิกส์ราชมงคล

42. ในการทดลองการตกอย่างอิสระของวัตถุ 1.5 กิโลกรัม นำข้อมูลเขียนกราฟระหว่างพลังงานจลน( Ek):กับเวลากำลังสอง ( t2)
ได้กราฟดังรูป จงหาความเร่งของแรงโน้มถ่วงของโลก (g) จากการทดลองนี้

9.0    m/s2
9.5    m/s2
9.8    m/s2
10.0  m/s2
ฟิสิกส์ราชมงคล

43. วัตถุ 1 กิโลกรัมผูกกับสปริง ดังรูป จงหาระยะยืดสปริง เมื่อ

ก.ค่อยๆ ปล่อยมวล 1 กิโลกรัม

ข.ปล่อยมวล 1 กิโลกรัมทันที

(กำหนดให้ค่าคงตัวสปริงเท่ากับ 100 นิวตันต่อเมตร):

 

5 cm, 10 cm
10 cm, 20 cm
0.5 m, 1.0 m
1.0 m, 2.0 m
ฟิสิกส์ราชมงคล
44. จากรูป รางช่วง AB เป็นส่วนโค้งของวงกลมรัศมี 1.8 เมตร วางตัวอยู่ในระนาบดิ่งและไม่มีความเสียดทาน ส่วนราง BC เป็นรางตรงบนพื้นระดับ ปล่อยวัตถุมวล m จากหยุดนิ่งที่ A ให้ไถลมาตามแนวโค้ง AB และไปหยุดนิ่งที่ C จงหาอัตราเร็วของวัตถุ ณ จุด B และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานช่วง BC:
5 m/s; 0.25
6 m/s; 0.18
8 m/s; 0.20
10 m/s; 0.40
ฟิสิกส์ราชมงคล
45. วัตถุเล็กๆ ถูกส่งไปตามพื้นราบเอียงที่ยาว 2 เมตร โดยสายพาน A ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  v1 = 0.4 เมตรต่อวินาที ถ้าสายพาน B มีอัตราเร็ว v2 = 1 เมตรต่อวินาที โดยวัตถุไม่มีการเคลื่อนไถลบนสายพาน B จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับวัตถุ:
0.421
0.515
0.553
0.612
ฟิสิกส์ราชมงคล
46. ในการสูบน้ำจากแม่น้ำสูง 180 เมตร ปรากฏว่าสูบน้ำได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถ้ามอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำใช้ไฟ 10 กิโลวัตต์ จงหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ (น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรหนัก 1,000 กิโลกรัม):
25%
50%
75%
100%
ฟิสิกส์ราชมงคล
47. เด็กคนหนึ่งขว้างลูกบอลมวล 50 กรัม ลงบนพื้นเรียบด้วยอัตราเร็ว 30 เมตรต่อวินาที และทำมุม 30 องศากับพื้นเรียบถ้าลูกบอลสะท้อนด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม และเวลาการกระทบพื้นเท่ากับ 0.03 วินาที จงหาแรงเฉลี่ยที่พื้นกระทำต่อลูกบอล:
50 N

100 N

ฟิสิกส์ราชมงคล
48. มีแรงกระทำวัตถุหนึ่ง ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทำนั้น (จากวินาทีที่ 1 ถึงวินาทีที่ 3) จะทำให้วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัมเท่าใด:

 

ฟิสิกส์ราชมงคล

49. ค้อนหนัก 2 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที กระทบตะปูและดันเข้าไปในเนื้อไม้ ถ้าค้อนกลับสู่สภาพหยุดนิ่งในเวลา 0.001 วินาที จงหาแรงดลที่ตะปูได้รับ:

 

40 N ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของค้อน
40 N ในทิศสวนกับทิศที่ค้อนเคลื่อนที่
10 kN ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนของค้อน
40 kN ในทิศสวนกับทิศที่ค้อนเคลื่อนที่
ฟิสิกส์ราชมงคล
50. ยิงลูกปืนมวล 50 กรัมจากปืนกลมือออกมาด้วยอัตราเร็ว 1,000 เมตรต่อวินาที คนถือปืนมีกำลังต้านแรงสะท้อนกลับได้ 180 นิวตัน จงหาว่าเขายิงปืนได้มากที่สุดกี่นัดต่อนาที:
108
150
216
300
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์