31. จากรูป ถ้าวัตถุ A มีมวล 5 กิโลกรัม B มีมวล 20 กิโลกรัม และ C มีมวล 15 กิโลกรัม โดยไม่คิดแรงเสียดทานของพื้นและรอก จงหาความเร่งของวัตถุ A:
2.7    m/s2
3.75 m/s2
5.5   m/s2
7.5   m/s2
ฟิสิกส์ราชมงคล

32. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนตาชั่งซึ่งอยู่ในลิฟต์ที่เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงตัว พบว่าตาชั่งอ่านค่าได้ 50 กิโลกรัม ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2 เมตร ต่อวินาที2   ตาชั่งจะอ่านค่าได้เท่าไร

40 kg
50 kg
60kg
80 kg
ฟิสิกส์ราชมงคล
33. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนตาชั่งที่วางไว้ในลิฟต์ซึ่งแขวนด้วยเชือกผ่านรอกลื่น ขณะที่เขาดึงเชือกทำให้ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2 เมตรต่อวินาที2  ตาชั่งอ่านค่าได้ 50 กิโลกรัม ถ้าคิดว่าตาชั่งและลิฟต์รวมกันมีมวล 5 กิโลกรัม และค่าความเร่งจากแรงดึงดูดของโลกเป็น 10 เมตรต่อวินาที2  จงหาว่าชายคนนี้ต้องออกแรงดึงด้วยขนาดเท่าไร:
480 N
500 N
520 N
560 N
ฟิสิกส์ราชมงคล
34. มวล 400 กิโลกรัมแขวนไว้ดังรูป คานขนาดสม่ำเสมอหนัก 4,000 นิวตัน ติดบานพับไว้ที่จุด A จงหาแรงดึงในเส้นเชือก x:
4,000 N
8,000 N
8,010 N
10,000 N
ฟิสิกส์ราชมงคล
35. อนุภาคมวล 4 และ 2 กิโลกรัม ผูกด้วยเชือกเบา และพาดผ่านรอกเรียบซึ่งวางอยู่บนพื้นเอียงเรียบ ดังรูป ถ้ามวลหยุดนิ่งแล้วมุม มีค่าเท่าไร:

 

30oฟิสิกส์ราชมงคล
36. ถังใบหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร หนัก 500 นิวตัน วางอยู่ในระหว่างไม้ 2 อัน ที่วางขวางทำมุม 60 องศาต่อกัน ปลายบนมีเชือกคล้องยึดไว้ และปลายล่างจดพื้นเรียบ ดังรูป จงหาแรงดึงในเส้นเชือก:

 

500 N
447 N
415 N
400 N
ฟิสิกส์ราชมงคล
37. บันไดอันหนึ่งยาว 4 เมตร มีมวล 20 กิโลกรัม พาดพิงกำแพงเรียบ ทำมุม 60 องศากับพื้นซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 0.25 เด็กคนหนึ่งมวล 20 กิโลกรัม ปีนขึ้นบันไดไป อยากทราบว่าบันไดจะเริ่มไถลเมื่อเขาขึ้นไปได้ระยะทางเท่าไรจากตีนบันได:
0.73 m
1.27 m
1.46 m
3.46 m
ฟิสิกส์ราชมงคล
38. ไม้เมตรลักษณะเหมือนกันทุกประการวางซ้อนกัน ให้เหลื่อมกัน 5 เซนติเมตร จะซ้อนไม้เมตรได้มากที่สุดกี่อัน:
5 อัน
10 อัน
20 อัน
30 อัน
ฟิสิกส์ราชมงคล
39. เมื่อรถบรรทุกมีน้ำหนักล้อ   P1 เท่ากับ 50 กิโลกรัม และ  P2เท่ากับ 100  นิวตัน ตำแหน่งของล้อดังแสดงในรูปถ้าสะพาน ABมีช่วงยาว 30 เมตร จงหาแรงที่ส่งผ่านลงตอม่อสะพาน B:

 

165 kN
175 kN
185 kN
195 kN
ฟิสิกส์ราชมงคล
40. กล่อง A มวล 600 กิโลกรัมวางอยู่บนรถกระบะดังรูป ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวกล่องกับพื้นรถเป็น 0.25 จงหาขนาดของแรงที่น้อยที่สุด (ของเครื่องยนต์ในการฉุดรถ) ที่ทำให้กล่องเริ่มไถลไปบนรถ (ถ้ารถมีมวล 2 ตัน):
1,500 N
2,500 N
5,000 N
6,500 N
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์