21. จุดกำเนิดเสียงแห่งหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที เข้าหาผู้ฟังที่อยู่นิ่งๆ (ความเร็วเสียงในอากาศ =340 เมตรต่อวินาที) จงพิจารณาว่าคำตอบใดต่อไปนี้ถูกต้อง:
ผู้ฟังจะได้ยินเสียงความถี่สูงขึ้นจากเดิม 6.25%
ผู้ฟังจะได้ยินเสียงความถี่สูงขึ้นจากเดิม 5.55%
ผู้ฟังจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำลงจากเดิม 6.25%
ผู้ฟังจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำลงจากเดิม 5.55%
ฟิสิกส์ราชมงคล
22. นายก,ข,ค, และ ง ยืนอยู่ที่ตำแหน่ง (3,5),(2,4),(2,3) และ (4,2) ตามลำดับ โดยหน่วยเป็นกิโลเมตรถ้าทั้ง 4 คน ออกเดิน ทางพร้อม กัน ตรงไปยังจุดหมาย จ ที่ (3,10) ด้วยความเร็ว ,,และ กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับผู้ที่ไปถึงจุดหมายหลังสุด คือใคร:
นาย ก
นาย ข
นาย ค
นาย ง
ฟิสิกส์ราชมงคล

23. วัตถุเคลื่อนที่แนวตรงโดยมีความเร็วแปรผันกับเวลา ดังกราฟ จงหาว่าความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ในช่วงเวลา 4 ถึง9 วินาทีมีค่าเท่าใด

 

4.75 m/s
5.5 m/s
6.25 m/s
7.5 m/s
ฟิสิกส์ราชมงคล

24. การเคลื่อนที่ของอนุภาคหนึ่ง เขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  (ความเร็ว)2   กับการกระจัดได้ดังรูป จงหาเวลาที่อนุภาคนี้ใช้ในการเคลื่อนที่จากเริ่มต้นจนได้การกระจัด 100 เมตร

 

2 s
4 s
10 s
20 s
ฟิสิกส์ราชมงคล
25. ขว้างก้อนหินลงในแนวดิ่งจากปากบ่อน้ำที่ลึก 70 เมตร ถ้าก่อนหินกระทบน้ำในเวลา 2 วินาทีต่อมา และความเร็วของก้อนหินที่ก้นบ่อน้ำเป็นศูนย์ อยากทราบว่ามีน้ำในบ่ออยู่ลึกเท่าไร (กำหนดให้เวลาจากผิวน้ำถึงก้นบ่อเป็น 0 .5 วินาที):
10 m
20 m
40 m
60 m
ฟิสิกส์ราชมงคล
26. จรวดถูกยิงขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร่ง 2 เท่าของความเร่งจากแรงดึงดูดของโลก (g) ในเวลา 1 นาที เชื้อเพลิงก็หมดจงหาเวลาทั้งหมดที่จรวดลอยอยู่ในอากาศ
1.50 min
2.45 min
3.00 min
5.45 min
ฟิสิกส์ราชมงคล
27. บัลลูนลอยขึ้นตรงๆ ด้วยความเร็วคงตัว 3 เมตรต่อวินาที ขณะสูงจากพื้นดิน 30 เมตร ก็โยนถุงทรายขึ้นไปด้วยความเร็ว 2 เมตร ต่อวินาที เทียบกับบัลลูน จงหาความเร็วของถุงทรายขณะกระทบพื้นดิน
15 m/s
18 m/s
25 m/s
27 m/s
ฟิสิกส์ราชมงคล
28. ลูกปืนสามารถยิงทะลุไม้ 1 แผ่น ได้พอดี ถ้ายิงด้วยความเร็ว 103 เมตรต่อวินาที แล้วถ้าแผ่นไม้เพิ่มขึ้นเป็น 16 แผ่น ลูกปืนจะต้องมีความเร็วเท่าไรจึงทะลุแผ่นไม้พอดี:
8.0x 103m/s
6.0x 103m/s
4.0x 103m/s
2.0x 103m/s
ฟิสิกส์ราชมงคล

29. ความเร่งของอุกกาบาตที่เข้าสู่ดวงจันทร์จะเป็นเท่าไร เมื่ออยู่ห่างจากผิวของดวงจันทร์เท่ากับ 2 เท่าของรัศมีของดวงจันทร์ (น้ำหนักของมวลบนผิวของดวงจันทร์เป็น ของน้ำหนักที่ผิวโลก):

18.5 cm/s2
41.7 cm/s2
83.3 cm/s2
166.7 cm/s2
ฟิสิกส์ราชมงคล

30. จากรูปมวล 5 และ 10 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกหนัก 1 กิโลกรัม ดังรูป มวลทั้งสองถูกดึงด้วยแรงขนาด 160 นิวตัน ถ้าเชือกมีขนาดสม่ำเสมอ จงหาแรงดึง ณ จุดกึ่งกลางเชือก

:

45 N
50 N
55 N
60 N
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์