11.. คลื่นชนิดหนึ่งมีความถี่ 100 เฮิรตซ์ เคลื่อนที่ระหว่าง A และ B ซึ่งมีระยะห่าง 600เมตรได้ในเวลา 2 วินาที อยากทราบว่าในระหว่าง ABฺ นี้ จะมีลูกคลื่นกี่ลูก:
3 ลูก
100 ลูก
200 ลูก
300 ลูก
ฟิสิกส์ราชมงคล
12. น้ำลึกมีดรรชนีหักเห 0.25 เมื่อเทียบกับน้ำตื้น จุด A อยู่ในน้ำตื้น อยู่ห่างจากบริเวณน้ำลึก 6 เซนติเมตร และจุด B อยู่ในน้ำลึก อยู่ห่างจากบริเวณน้ำตื้น 12 เซนติเมตร ในแนว AB ตั้งฉากกับรอยต่อของน้ำลึกน้ำตื้น เมื่อคลื่นในน้ำตื้นมีความยาวคลื่น 1.5 เซนติเมตรจงหาจำนวนลูกคลื่นจาก A ถึง B:
4 ลูก
5 ลูก
6 ลูก
10 ลูก
ฟิสิกส์ราชมงคล
13. และ เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นในถาดคลื่น ซึ่งมีความถี่เท่ากันและมีเฟสตรงกัน อยู่ห่างกัน 12 เซนติเมตร ถ้าความยาวคลื่น (l)= 4 เซนติเมตร จะเกิดบัพ (node) และปฏิบัพ (antinode) กี่จุดบนเส้น :
5 และ 6 จุด
6 และ 5 จุด
6 และ 7 จุด
7 และ 6 จุด
ฟิสิกส์ราชมงคล
14. จากรูป S เป็นจุดกำเนิดคลื่นน้ำอยู่ห่างจากตัวสะท้อน AB เป็นระยะทาง 3 เซนติเมตร ถ้าแหล่งกำเนิดคลื่นน้ำมีความยาวคลื่น 1 เซนติเมตร จงบอกลักษณะการสั่นของคลื่นน้ำที่จุด P โดย SP ขนานกับ AB:
สั่นรุนแรงมากตลอดเวลา
สั่นเบาๆ ชั่วขณะหนึ่ง
ไม่สั่นเลย
สั่นขึ้นลงแรงและค่อยสลับกัน
ฟิสิกส์ราชมงคล
15. คลื่นต่อเนื่องในลวดสปริงมีความยาวคลื่น 8 เซนติเมตร เคลื่อนที่ไปยังปลายข้างหนึ่งซึ่งยึดแน่นไว้ ถ้าลวดสปริงยาว 20 เวนติเมตร จะเกิดคลื่นนิ่งมีบัพกี่บัพ และมีปฏิบัพกี่ปฏิบัพ:
6 และ 5
5 และ 6
5 และ 5
5 และ 4
ฟิสิกส์ราชมงคล
16. ค้างคาวจะใช้สัญญาณเสียงในการเดินทาง ถ้าค้างคาวปล่อยเสียงออกมาด้วยความถี่ 10,000-120,000 เฮิรตช์ และขณะนั้นอากาศมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ค้างคาวจะสามารถบินหลบวัตถุที่มีขนาดเล็กสุดเท่าไร:
1.44 mm
1.73 mm
2.88 mm
3.46 mm
ฟิสิกส์ราชมงคล
17. ขณะอากาศมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้มีการส่งสัญญานเสียงที่มีความยาวคลื่น 75.2,45.5 และ 45.7 เซนติเมตร พร้อมๆ กัน ปรากฏว่าผู้ฟังได้ยินเสียงขาดเป็นห้วง จงหาว่าใน 10 วินาที จะได้ยินเสียงที่ขาดเป็นห้วงๆ นี้กี่ครั้ง:
3.3 ครั้ง
33 ครั้ง
6.6 ครั้ง
66 ครั้ง
ฟิสิกส์ราชมงคล
18. เสียงเครื่องจักรในโรงงานแห่งหนึ่งมีระดับความเข้มเสียงที่ระยะห่าง 2 เมตร วัดได้ 110 เดซิเบล พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรอยู่ห่าง 2 เมตร จะได้ยินเสียงมีระดับความเข้มเท่าไร เมื่อใช้เครื่องป้องกันซึ่งลดความเข้มเสียงได้ 99.9 เปอร์เซ็นต์:
80 dB
90 dB
95 dB
100 dB
ฟิสิกส์ราชมงคล

19. ท่อเรโซแนนซ์ปลายเปิดสองข้างยาว 50 เซนติเมตร และท่อปลายเปิดข้างเดียวยาว 25.3 เซนติเมตร ให้เสียงความถี่ มูลฐานพร้อมกันทั้งสองท่อ ทำให้เกิดเสียงบีตส์ 4 ครั้งต่อวินาทีจงหาความถี่มูลฐานของท่อปลายเปิดสองข้างและปลายเปิดข้างเดียวตามลำดับ

337 และ 333 Hz
340 และ 336 Hz
343 และ 339 Hz
356 และ 352 Hz
ฟิสิกส์ราชมงคล
20 แหล่งกำเนิดเสียงวางอยู่บนพื้นดินส่งคลื่นเสียงความถี่ 2,000 เฮิรตซ์ ผู้สังเกตอยู่ในบัลลูน ซึ่งกำลังลอยขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 2 เมตรต่อวินาที ขณะอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 40 เมตร ได้ยินเสียงวัดความดังได้ 20 เดซิเบล จงหาว่าอีกนานเท่าไร ผู้สังเกต จึงจะ ได้ยิน เสียง เงียบหายไป ถ้าไม่คิดการสูญเสียพลังงานในการเคลื่อนที่ของเสียง

2.3 min
2.7 min
3.0 min
3.3 min
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์