91. เมื่อให้แสงความยาวคลื่น และความยาวคลื่น l2 ผ่านสลิตคู่ห่างกัน d พบว่าแถบมืดแถบที่ 4 ของแสงความยาวคลื่น นับจากศูนย์กลาง เกิดขึ้นที่เดียวกับแถบมืดแถบที่ 5 ของแสงความยาวคลื่น l2 อัตราส่วนของ มีค่าเท่าใด:
ฟิสิกส์ราชมงคล
92. ในการทดลองเพื่อหาความยาวคลื่นของแสงโดยใช้เกรตติง เมื่อใช้แสงสีเดียวส่องผ่านเกรตติง จะสังเกตเห็นแถบสว่างลำดับที่ 1 อยู่ ณ ตำแหน่ง 10 และ 90 เซนติเมตรบนไม้เมตร แถบสว่างทั้งสองนี้ต่างก็อยู่ห่างจากเกรตติงเป็นระยะทาง 1 เมตร ถ้าเกรตติงที่ใช้จำนวน ช่องต่อความยาว 1 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นของแสง:
550 nm
500 nm
450 nm
400 nm
ฟิสิกส์ราชมงคล

93. ขดลวดเหนี่ยวนำ 0.2 เฮนรี และตัวเก็บประจุ 10 ไมโครฟารัด ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้ความต่างศักย์สูงสุด 100 โวลต์ และความถี่เชิงมุม เรเดียนต่อวินาที จงหากระแสที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์

 

1 Aฟิสิกส์ราชมงคล
94. ในการกำเนิดแสงเลเซอร์ฮีเลียม-นีออน ถ้าอะตอมนีออนเปลี่ยนสถานะจากชั้น 5s ซึ่งมีระดับพลังงาน 20.66 eV ลงมายังชั้น 3d พร้อมๆ กับคายโฟตอนที่มีความยาวคลื่น 632.8 นาโมเมตร ระดับพลังงานของอะตอมนีออนใชั้น 3d มีค่าประมาณเท่าไร (โดยที่ระดับพลังงานในชั้นต่างๆ คิดเปรียบเทียบจากระดับพลังงานในชั้นต่ำสุด):
15.8 eV
16.6 eV
17.6 eV
18.7 eV
ฟิสิกส์ราชมงคล

95. โฟตอนตัวหนึ่งตกกระทบผิวแพลทินัมซึ่งมีค่าฟังก์ชันงาน 5.6 eV ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวออกมาด้วยพลังงานจลน์สูงสุด 1.2 eV ถ้าเราให้โฟตอนตัวเดียวกันนี้ไปตกกระทบผิวเงินซึ่งมีค่าฟังชันงาน 4.7 eV จะต้องใช้ความต่างศักย์กี่โวลต์ เพื่อที่จะทำให้อิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวหยุด:

2.1 V
4.4 V
6.8 V
11.5 V
ฟิสิกส์ราชมงคล
96. วัตถุทึบแสงมีลักษณะภายในกลวงพร้อมทั้งบรรจุด้วยแก๊สชนิดหนึ่ง และวัตถุนี้มีช่องขนาด 1 ตารางมิลลิเมตรอยู่ 1 ช่อง สมมติว่าเมื่อทำให้วัตถุร้อนขึ้นจนกระทั่งถึงอุณหภูมิค่าหนึ่ง จะมีแสงที่มีความยาวคลื่น 660 นาโนเมตรแปล่งออกมาทางช่องดังกล่าว ด้วยความเข้มคงตัว :วัตต์ต่อตารางเมตร ในเวลา 1  นาที จะมีโฟตอนกี่ตัวที่แพร่ออกมาทางช่องดังกล่าวนี้
1x104
4x106
2x108
6x1010
ฟิสิกส์ราชมงคล
97. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งหนึ่งเผาน้ำมันเตา 1 ตันได้ความร้อน 1.5 ล้านกิโลแคลอรี อยากทราบว่าจะต้องใช้ยูเรเนียม-235 กี่มิลลิกรัม ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน จึงจะได้ความร้อนที่มีปริมาณเท่ากับความร้อนทีได้จากน้ำมันเตานี้ สมมติว่ามวลของยูเรเนียม-235 หายไป 0.1 เปอร์เซ็นต์ของมวลเดิมในปฏิกิริยา (กำหนดให้ 1 กิโลแคลรี = 4.2 กิโลจูล)
14 mg
42 mg
70 mg
140 mg
ฟิสิกส์ราชมงคล
98. จากธาตุไอโซโทปของยูเรเนียม สลายแบบอนุกรมได้อนุกรมแอลฟารวม 8 ตัว และอนุภาคเบตาลบรวม 6 ตัว และได้ไอโซโทปของธาตุใหม่อีก 1 ตัว อยากทราบว่าไอโซโทปของธาตุใหม่มีเลขมวลและเลขอะตอมตรงกับข้อใด:
91,234
92,206
234,91
206,82
ฟิสิกส์ราชมงคล
99. คนไข้คนหนึ่งต้องการได้รับรังสีแกมมาจากโคบอลต์ -60 แต่ปริมาณรังสีแกมมาที่ใช้มากเกินไป จึงนำแผ่นตะกั่วมากั้น จะต้องใช้แผ่นตะกั่ว 3 แผ่นมากั้นจึงจะได้ปริมาณรังสีแกมมาที่พอดี ถ้าตะกั่ว 1 แผ่นสามารถกั้นรังสีแกมมาไม่ให้ผ่านมาได้ 90 เปอร์เซ็นต์ อยากทราบว่าปริมาณรังสีแกมมาที่ออกมาได้พอดีจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณเดิม:
0.01%
0.1 %
3 %
30 %
ฟิสิกส์ราชมงคล
100. ธาตุไอโซโทปของ จะมีรัศมีเป็นกี่เท่าของธาตุไอโซโทปของ:
2 เท่า
3 เท่า
4 เท่า
5 เท่า
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์