1. เมื่อวัดความยาวของ 3 อย่าง ด้วยเครื่องมือวัด 3 ชนิด ได้ผลดังนี้ ชิ้นที่ 1 วัดได้ 2.5± 0.2 เซนติเมตร ชิ้นที่ 2 วัดได้ 1.02 ±0.05 เซนติเมตร และชิ้นที่ 3 ได้ 1.183 ±0.001 เซนติเมตร ของ 3 ชิ้นยาวรวมกันเท่าใด:
4.7 ±0.3 cm
4.70 ±0.25 cm
4.703 ±0.251 cm
4.703 ±0.25 cm
ฟิสิกส์ราชมงคล
2. ความยาวคลื่นแสงที่ตามมองเห็นอยู่ในช่วงประมาณ 400-700 นาโนเมตร จะมีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลเมตร
(4.00-7.00)10-12
(4.00-7.00)10-10
(4.00-7.00)10-9
(4.00-7.00)10-8
ฟิสิกส์ราชมงคล

3. จากการทดลองวางวัตถุหน้าเลนส์นูนอันหนึ่งที่ตำแหน่งต่างๆ ได้ผลการทดลองดังตาราง

 

ถ้านำข้อมูลนี้มาเขียนกราฟ ควรเขียนกราฟรูปใด

ก.

ข.

ค.

ง.:

รูป ก และ ค
รูป ข และ ง
รูป ก และ ง
รูป ข และ ค
ฟิสิกส์ราชมงคล
4. กระจกเงาราบบานหนึ่งสูง 40 เซนติเมตรตั้งอยู่ในแนวดิ่ง โดยหันหน้ากระจกเข้าหาต้นไม้ต้นหนึ่ง และอยู่ห่างจากต้นไม้ 20 เมตร ถ้าผู้สังเกตคนหนึ่งอยู่ระหว่างกระจกกับต้นไม้ โดยผู้สังเกตหันหน้าเข้าหากระจก และอยู่ห่างจากกระจกเป็นระยะ 1 เมตร ปรากฏว่ามองเห็นภาพต้นไม้ในกระจกได้เต็มพอดีจงหาความสูงของต้นไม้:
2.1 m
4.2 m
8.0 m
8.4 m
ฟิสิกส์ราชมงคล
5. กระจกโค้งบานหนึ่งเมื่อวางวัตถุไว้ห่าง 10 และ 30 เซนติเมตร ปรากฏว่าได้ภาพมีขนาดเท่ากันพอดีจงหาความยางโฟกัสของกระจกโค้งบานนี้:
10 cm
20 cm
30 cm
หาค่าไม่ได้ข้อมูลไม่เพียงพอ
ฟิสิกส์ราชมงคล
6. วัตถุอันหนึ่งวางห่างจากเลนส์นูน 20 เซนติเมตร เลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร ถ้าต้องการให้เกิดภาพที่เดียวกับวัตถุ โดยให้สะท้อนที่กระจกเว้าความยาวไฟกัส 15 เซนติเมตร จะต้องวางกระจกห่างจากเลนส์นูนเท่าไร:
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
ฟิสิกส์ราชมงคล
7. วัตถุสิ่งหนึ่งอยู่ก้นบ่อน้ำลึก 10 เมตร ถ้ามองดูวัตถุนี้เอียงเป็นมุม 45 องศา กับผิวน้ำ จะเห็นวัตถุนี้อยู่ลึกเท่าไร (กำหนดให้ดรรชนีหักเหของน้ำ = ):

6.25 m
7.50 m
11.09 m
13.33 m
ฟิสิกส์ราชมงคล

8. หลอดไฟหลอดหนึ่งมีอัตราการให้พลังงานแสง 500 ลูเมน เมื่อนำฝาพลาสติกใสดูดกลืนพลังงานแสง 20 เปอร์เซ็นต์มาครอบไว้ จงหาว่าความสว่างบนพื้นที่รับแสง 1 ตารางเมตรจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์:
10%
20%
30%
40%
ฟิสิกส์ราชมงคล
9. คนสายตายาวไม่สามารถเห็นได้ชัดในระยะใกล้กว่า 75 เซนติเมตร จงหาความยาวโฟกัสของเลนส์ที่เหมาะสมมาทำแว่นเพื่อให้เห็นชัดที่ระยะ 25 เซนติเมตร:
25.5 cm
30.5 cm
32.5 cm
37.5 cm
ฟิสิกส์ราชมงคล
10. ถ้าระยะจากแนวแอมพลิจูดของเฟสที่ 90 องศา ถึงแนวการกระจัดของเฟสที่ 135 องศาเท่ากับ 37.5 เซนติเมตร และถ้าคลื่นนี้ผ่านจุดๆ หนึ่งที่กำหนดให้นาทีละ 80 ลูก อัตราเร็วของคลื่นมีค่าเท่าไร:
40 cm/s
50 cm/s
200 cm/s
400 cm/s
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์