11. เครื่องสูบน้ำเครื่องหนึ่ง ภายในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถสูบน้ำได้มวล 3,600 กิโลกรัม ขึ้นจากบ่อลึก 10 เมตร และฉีดออกไปด้วยความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที กำลังของเครื่องสูบน้ำอย่างน้อยต้องเท่าใด:
100 W
150 W
550 W
1,000 W
12. ชายสองคนมีมวลเท่ากัน นั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยนิ่งในน้ำนิ่ง ถ้าชายที่อยู่หัวเรือเดินไปหาชายที่อยู่ท้ายเรือ เรือนี้จะเคลื่อนที่อย่างไร:
เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายเรือ
เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหัวเรือ
เรือนี้จะอยู่นิ่ง
เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายเรือแล้วกลับที่เดิม
13. มีประจุกกระจายสม่ำเสมอบนแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ ทำให้เม็ดโฟมมวล   m มีประจุ  q ที่แขวนด้วยด้ายที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจากแผ่นพลาสติกกางออกทำมุม      กับแผ่นพลาสติก แสดงว่าเม็ดโฟมอยู่ในสนามไฟฟ้าที่มีค่าเท่าใด:
14. อิเล็กตรอนมวล m ประจุ -q เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก B ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กความเร็วของอิเล็กตรอนมีทิศเบนไป 45 องศาจากแนวเดิมเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาที:
15. วงจรแบ่งศักย์ไฟฟ้าดังรูป ถ้าต้องการได้ความต่างศักย์ตกคร่อม   R2  เป็น 2.0 โวลต์ โดยให้มีกระแสผ่านไม่เกิน 2.5 มิลลิแอมแปร์ ควรใช้     R1   และ    R2  ตามข้อใด:
  และ
และ
 และ
และ
16. AB เป็นส่วนของลวดตรงยาวมีกระแส i จาก A ไป B และมีอิเล็กตรอนประจุ -e กำลังวิ่งผ่านจุด C ด้วยความเร็ว v ซึ่งมีทิศขนานกับ AB ดังรูป ขณะนั้นอิเล็กตรอนมีความเร่งตามข้อใด:
มีความเร่งในทิศเข้าหาเส้น AB
มีความเร่งในทิศออกจากเส้น AB
มีความเร่งในทิศขนานกับการเคลื่อนที่
ไม่มีความเร่ง
17. หม้อแปลงไฟลงจาก 20,000 โวลต์ เป็น 200 โวลต์ เกิดกำลังในขดลวดทุติยภูมิ 5.4 กิโลวัตต์ หม้อแปลงมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 กระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดปฐมภูมิมีค่าเท่าใด:
0.24 A
0.27 A
0.30 A
0.54 A
18. ปล่อยลูกตุ้มซึ่งมีสายยาว 90 เซนติเมตรจากมุมหนึ่งให้แกว่ง แต่สายลูกตุ้มติดตะปูที่ระยะ 50 เซนติเมตร ใต้จุดที่แขวนในแนวดิ่ง ลูกตุ้มจะแกว่งกลับมาที่เดิมในเวลาเท่าใด:
1.57 s
1.88 s
3.14 s
6.28 s
19. วัตถุ x มีมวล m เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่เป็นวงกลมรัศมี r วัตถุ y มีมวล 2m เคลื่อนที่เป็นวงกลมเช่นกันด้วยรัศมี 2r ถ้า x และ y มีคาบการเคลื่อนที่เท่ากัน อัตราส่วนของแรงสู่ศูนย์กลางของ x ต่อแรงสู่ศูนย์กลางของ y จะเป็นเท่าใด:
1:2
2:1
4:1
1:4
20. แขวนมวลอันหนึ่งติดกับสปริงแล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงโดยมีคาบการเคลื่อนที่ 1 วินาที ถ้าวัตถุอยู่นิ่งแล้วปลดมวลออก สปริงจะหดสั้นกว่าตอนที่แขวนมวลเท่าใด:
ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์