21.แผ่นตัวนำคู่ขนานขนาดเท่ากันวางห่างกัน 3 มิลลิเมตร ถ้าต่อแผ่นคู่ขนานนี้เข้ากับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานจะมีค่าเท่าใด:
0.027 V.m
27 V.m
3 V/m
3,000 V/m
22. หลอดไฟ 60 วัตต์ 220 โวลต์ 3 หลอด นำมาต่อเข้ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ ดังรูป  ให้ และ เป็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้ไปในหลอดทั้งสามข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง:
 
 
 
 

23. ในการทดลองเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์ได้ผลดังนี้

ี                        ความต้านทานระหว่างขั้วเซลล์                             ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ 

                                  (ไม่ต่อ)                                                           1.55

                                       10                                                              1.50

                                        2                                                                X

จงหาว่า X ควรมีค่าเท่าใด:

1.45 V
1.40 V
1.33 V
1.23 V
24. เตาไฟฟ้าขนาด 1,200 วัตต์ เตาอบไมโครเวฟขนาด 900 วัตต์ และหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 600 วัตต์ ถ้าใช้ทั้งสามเครื่องกับไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมกันจะใช้กระแสไฟฟ้าเท่าใด:
8 A
10 A
12 A
15 A

25. กระแสในข้อใดบ้างที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบ

ก.หลอดฟลูออเรสเซนต์

ข.หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน

ค.สารละลายกรดกำมะถัน

ง.ไดโอดสารกึ่งตัวนำ

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด:

ก,ข,ค และ ง
ก,ค และ ง
ค และ ง
คำตอบเป็นอย่างอื่น
26. อิเล็กตรอนและโปรตอนที่มีพลังงานจลน์เท่ากันและเข้าไปในสนามแม่เหล็กเดียวกัน รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่ของโปรตอนจะเป็นกี่เท่าของอิเล็กตรอน:
1.6
4
43
1,840
27. อนุภาคเอลฟาและอนุภาคบีตาเคลื่อนที่เข้าไปในแนวขนานกับสนามแม่เหล็ก B ที่มีค่าสม่ำเสมอดังรูป การเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กของอนุภาคทั้งสองจะเป็นอย่างไร:
เป็นเส้นตรง
เป็นวงกลม โดยวิ่งวนคนละทางกัน
เป็นวงกลม โดยวิ่งวนทางเดียวกัน
เป็นรูปเกลียว
28. เครื่องบินซึ่งกำลังบินในแนวระดับมุ่งหน้าทางทิศเหนือในสนามแม่เหล็กโลกจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างปลายปีกซ้ายกับขวามีค่าเท่าใด กำหนดให้สนามแม่เหล็กในแนวดิ่งตรงตำแหน่งเครื่องบินมีค่า B เครื่องบินบินด้วยอัตราเร็ว V และระยะจากปลายปีกซ้ายไปถึงปลายปีกขวาเท่ากับ D:
 
 
 
 
29. ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.12 เมตร เมื่อดึงเชือกที่พันรอบทรงกระบอกด้วยแรง 9.0 นิวตัน พบว่าเชือกมีความเร่ง 0.36 เมตรต่อ (วินาที)2 จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอก:
30.ลวด x และ y มีพื้นที่ภาคตัดขวางและความยาวเดิมเท่ากัน อัตราส่วนค่ามอดูลัสของยังของ x และ y เท่ากับ 1:2 ลวดทั้งสองใช้แขวนแท่งเหล็กที่มีความยาวสม่ำเสมอ ซึ่งมีมวล 100 กิโลกรัม และยาว 1.00 เมตรระยะ xy ควรเป็นเท่าใดจึงจะทำให้แท่งเหล็กอยู่ในแนวระดับดังรูป:
0.15 m
0.30 m
0.45 m
0.60 m

ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์