1. แอมมิเตอร์วัดกระแส อ่านเต็มสเกลได้ 10 แอมแปร์ แต่ละช่วงแอมแปร์แบ่งออกเป็น 5 ขีด ในการวัดกระแสครั้งหนึ่ง การแสนอผลการวัดข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด:
2 A
2.4 A
2.426 A
2.45 A
2.ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง:
ภาพเสมือนจะเกิดขึ้นเสมอ หากวัตถุอยู่ด้านหน้าของกระจกนูน
ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบเป็นภาพจริงเสมอ
ภาพที่เกิดจากกระจกเว้ามีได้กรณีเดียวคือ วัตถุจะต้องอยู่ห่างจากผิวกระจกน้อยกว่าความยาวโฟกัสของกระจก
ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าเป็นไปได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน
3. ทันตแพทย์ถือกระจกเว้ารัศมีความโค้ง 4.0 เซนติเมตร ห่างจากฟันที่ต้องการอุดเป็นระยะ 1.0 เซนติเมตร ทันตแพทยจะเห็นฟันในกระจกขยายเป็นกี่เท่า:
2 เท่า
3 เท่า
4 เท่า
5 เท่า
4. จากรูป     และ     เป็นช่องแคบ ถ้ามีคลื่นหน้าตรงความยาวคลื่น 1.0 เซนติเมตร ตกกระทบทำมุม 60 องศากับแนว     ซึ่งห่างกัน 3.0 เซนติเมตร การแทรกสอดที่จุด P จะเป็นอย่างไร:
จะไม่เกิดการแทรกสอดของคลื่น
จะเกิดจุดปฏิบัพ
จะเกิดจุดบัพ
เกิดการแทรกสอดที่ไม่ใช่ทั้งบัพและปฏิบัพ
5. สายกีตาร์เส้นหนึ่งตรึงที่จุด 2 จุดที่มีระยะห่าง 50 เซนติเมตร ถ้าดีดสายกีตาร์จะให้เสียงความถี่หลัก 440 เฮิรตซ์ จะต้องใช้นิ้วกดที่จุดซึ่งห่างจากจุดตรึงข้างหนึ่งเป็นระยะเท่าใด จึงจะให้เสียงความถี่หลัก 550 เฮิรตซ์:
6.3 cm
7.5 cm
10.0 cm
15.0 cm
6. อัตราเร็วของเสียงในอากาศนิ่งขึ้นอยู่กับข้อใด
ความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิด
อุณหภูมิของอากาศ
ความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง
ความเข้มของเสียง
7. การแทรกสอดของคลื่นน้ำจาก     และ      ที่มีความถี่เท่านั้น แอมพลิจูดเท่ากันและเฟสตรงกันแสดงดังรูป แนวของ A เป็นแนวของปฏิบัพ แนวของ N เป็นแนวของบัพ C เป็นส่วนของวงกลมที่มี     เป็นศูนย์กลาง ที่จุด P,Q,R และ  S จุดใดแอมพลิจูดของคลื่นน้ำจะสูงสุด:
จุด P
จุด Q
จุด R
จุด S
8. แหล่งกำเนิดเสียงกำลัง 220 วัตต์ กระจายเสียงออกโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ จงหาความเข้มของเสียงที่จุด ซึ่งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 100 เมตร ถ้าการแพร่ของคลื่นเสียงในช่วง 100 เมตร พลังงานเสียงถูกดูดกลืนไป 10%:
9. จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่เป็นดังรูป พบว่าภายหลังการเดินทางไปได้ 4 วินาที ระยะทางการเคลื่อนที่มีค่า 16 เมตร จงหาความเร่งที่เวลา 3 วินาที:
10. ลูกบอลตกจากจุด A ซึ่งสูง h จากพื้นเมื่อผ่านจุด Bซึ่งสูง h/4 จากพื้น จะมีอัตราเร็วเท่าใด:
ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์