1.วัตถุมวล  50  กรัม  ผูกติดกับปลายเชือกซึ่งลอดผ่านรูหลอดเล็กๆ  ปลายเชือกข้างหนึ่งดึงยึดไว้ด้วยแรงค่าหนึ่ง แล้วเหวี่ยงให้เป็นวงกลมรัศมี 1 เมตร ถ้าดึงเชือกให้รัศมีวงกลมเป็น 50 เซนติเมตร ทันที วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเท่าไรในหน่วยเรเดียน/วินาที ถ้าเดิมมีอัตราเร็วเชิงมุม 3 เรเดียน/วินาที

2.ปล่อยลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม จากความสูง 5 เมตร ให้ตกลงกระแทกพื้นแล้วกระดอนขึ้นไปได้สูงจากพื้น 4.05 เมตร ในการกระแทกพื้นลูกบอลเปลี่ยนโมเมนตัมไปเท่าใดในหน่วยกิโลกรัม  เมตร/วินาที

3.ในอนุกรมบัลเมอร์ เส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนเส้นแรกคือ 657 นาโนเมตร อยากทราบว่าโฟตอนที่จะให้อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนจากสถานะ n=2  หลุดออกจากอะตอมได้พอดีมีค่าความยาวคลื่นกี่นาโมเมตร

4.แท่งแกรไฟต์มีสภาพต้านทาน      โอห์ม  เมตร  มีความยาว 1  เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง  1  มิลลิเมตร เหล็กมีสภาพต้านทาน     โอห์ม เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น  2  เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งแกรไฟต์ ลวดเหล็กจะต้องยาวกี่เมตรจึงจะมีความต้านทานเท่ากับความต้านทานของแท่งแกรไฟต์

5.นาย  ก  ยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกซึ่งสูงจากพื้นดิน   20 เมตร ปล่อยก้อนหินลงไปในแนวดิ่ง ในขณะเดียวกัน  นาย  ข  ซึ่งยืนอยู่ที่พื้นดิน  โยนก้อนหินขึ้นไปตรงๆ  ด้วยความเร็ว  20  เมตร /วินาที ก้อนหินทั้งสองจะพบกันที่สูงจากพื้นดินกี่เมตร

6.ในการทดลองเรื่องการสั่นพ้องของเสียง ใช้ส้อมเสียงความถี่ค่าหนึ่ง ทำให้เกิดการสั่นพ้องที่ตำแหน่ง  115  365  และ  615  มิลลิเมตรตามลำดับ  ถ้าอัตราเร็วของเสียงเท่ากับ  340  เมตร/วินาที ความถี่ของส้อมเสียงที่ใช้มีกี่เฮิรตซ์

ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์