31. เมื่อผ่านแสงสีแดงความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร จำนวน    โฟตอน เข้าไปในน้ำมวล 200 กรัมถ้าน้ำดูดกลืนพลังงานร้อยละ 40 ไปเป็นความร้อน น้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไร (กำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น  ):
32. ใส่น้ำแข็ง  50  กรัม อุณหภูมิ  0  องศาเซลเซียส ลงในน้ำ 200 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสจะได้อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด (ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 80 แคลอรี ต่อกรัม และความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 แคลอรีต่อกรัม เคลวิน):
0 องศาเซลเซียส
4 องศาเซลเซียส
8 องศาเซลเซียส
10 องศาเซลเซียส

33. เมื่อนำตัวต้านทานและขดลวดเหนี่ยวนำอย่างละ 1 ตัวมาต่ออนุกรมกัน และต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความต่างศักย์เปลี่ยนแปลงตามเวลา V=100 sin (2,000 t) โวลต์ เมื่อนำโวลต์มิเตอร์มาวัดความต่างศักย์คร่อมขดลวดเหนี่ยวนำ อ่านค่าได้ 10 โวลต์ อยากทราบว่าถ้านำไปวัดคร่อมตัวต้านทานจะอ่านได้กี่โวลต์

10 V
30 V
70 V
90 V

34. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.ค่ากระแสและค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับที่เรียกว่าค่ายังผลเป็นค่าเดียวกับค่าที่มิเตอร์อ่านได้

ข.ค่ากระแสสลับที่อ่านได้จากมิเตอร์หมายถึงค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของกระแสสลับ

ค.ค่ายังผลของค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าในบ้านคือ 220 โวลต์

ข้อความที่ถูกต้องคือ:

ก,ข และ ค
ก และ ค
ค เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
35. ถ้าต้องการให้ตำแหน่งมืดแรกของการเลี้ยวเบนผ่านสลิตเดี่ยวเกิดตรงกับตำแหน่งมืดที่สามของริ้วจากการแทรกสอดของสลิตคู่ อยากทราบว่าจะต้องให้ระยะห่างระหว่างช่องสลิตคู่เป็นกี่เท่าของความกว้างของสลิตเดี่ยว:
36. ข้อสรุปใดที่ตรงกับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์กมากที่สุด:

หลักทางฟิสิกส์มีความไม่แน่นอน เกิดขึ้นเนื่องจากผู้วัด เครื่องมือ และวิธีการวัด
สิ่งซึ่งเล็กมากๆ ระดับอะตอม บางครั้งแสดงสมบัติเป็นคลื่น และบางครั้งก็แสดงสมบัติเป็นอนุภาคไม่สามารถบอกได้แน่นอน
ปริมาณทางฟิสิกส์บางคู่ จะไม่สามารถวัดให้มีความแน่นอนได้พร้อมกัน ผลคูณของความไม่แน่นอนของปริมาณทั้งสองจะน้อยกว่าค่าๆ หนึ่งไม่ได้
ปริมาณทางฟิสิกส์บางคู่ ไม่สามารถอธิบายให้มีความแน่นอนได้พร้อมกัน
37. อะตอมไอโดรเจน เมื่อเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะ     n=3    สู่สถานะพื้นจะให้โฟตอนมีพลังงาน    จูล และเมื่อเปลี่ยนสถานะจาก   n=2   สู่สถานะพื้นจะให้ โฟตอนพลังงาน      จูล ถ้าต้องการกระตุ้นให้อะตอมไฮโดรเจนให้เปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะ  n=2  ไปยังสถานะ n=3 จะต้องใช้แสงความถี่เท่าใด:
38. ในการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกของโลหะชนิดหนึ่ง ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนกับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกกระทบผิวโลหะดังรูป ถ้าให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่    เฮริตซ์ ตกกระทบผิวโลหะนี้ จะต้องใช้ความต่างศักย์หยุดยั้งเท่าใด:
0.42 V
0.83 V
1.65 V
2.50 V
39. พลังงานต่ำสุดของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนคือ -13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ ถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยนสถานะจาก n=3 ไปสู่สถานะ n=2 จะให้แสงที่มีพลังงานควอนตัมเท่าใด:
1.51 eV
1.89 eV
3.40 eV
4.91 eV
40. ถ้ามี    จำนวน  N  นิวเคลียส มีกัมมันตภาพ  A  มิลลิคูรี ค่าคงตัวการสลายต่อวินาทีคือข้อใด (กำหนดให้ 1 คูรี เท่ากับการสลาย  ต่อวินาที):
ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์