21. พิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูป    ขนาดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด    a    และ    b  มีค่าเท่าใด:

0.2 V
3.8 V
5.0 V
7.4 V

22. จากวงจรที่กำหนดให้หลอดไฟ A B และ C มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ถ้าสับสวิตซ์ S ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก:

A B  และ  C  สว่างเท่ากัน
A   และ   B   สว่างน้อยลง   C   สว่างมากขึ้น
A   และ   B   ดับ   C   สว่าง
A   และ   B   สว่างมากขึ้น   C   ดับ

23. หม้อแปลงมีแกนเหล็กเพื่อให้ฟลักซ์แม่เหล็กผ่านจากขดลวดปฐมภูมิไปยังขดลวดทุติยภูมิจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.แกนเหล็กมีสมบัติเป็นเหล็กอ่อน

ข.แกนเหล็กมีสมบัติเป็นสารแม่เหล็กถาวร

ค.หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพดี ต้องมีกระแสวนในแกนเหล็กมาก

ง.หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพดี ต้องมีกระแสวนในแกนเหล็กน้อย

ข้อความที่ถูกต้องคือ:

ก และ ค
ข และ ง
ข และ ค
ก และ ง

24. วัสดุชิ้นหนึ่งมีขนาดกว้าง X ยาว Y หนา Z มีสภาพต้านทาน p ความต้านทานระหว่างผิวที่แรเงามีค่าเท่าใด:

25. กระแสเหนี่ยวนำในขดลวดเกิดขึ้นได้เมื่อสนามแม่เหล็กผ่านในขดลวดมีการเปลี่ยนแปลง รูปใดแสดงทิศของกระแสเหนี่ยวนำ i ได้ถูกต้อง

 :

ก,ข และ ค
ก และ ข
ค เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น

26. วัตถุมวล  0.1  กิโลกรัม  และ  0.3 กิโลกรัมติดอยู่กับปลายทั้งสองของแท่งโลหะเบายาว  1.0  เมตร ดังรูปจงหาพลังงานจลน์ของการหมุน ถ้าแท่งโลหะหมุนรอบแกน  AB 10 เรเดียน/วินาที:

3.75 J
5.63 J
7.50 J
15.0 J
27. ยิงวัตถุขึ้นจากพื้นดินทำมุม q  กับแนวระดับ อัตราเร็วต้น u ถ้าต้องการยิงวัตถุอีกก้อนหนึ่งจากพื้นดินเพื่อให้ไปตกไกลเท่าก้อนแรก วัตถุก้อนหลังนี้ต้องมีมุมยิงทำกับแนวระดับและอัตราเร็วต้นเท่าใด:
     และ   
     และ    
    และ    
     และ    
28. ในการทำให้ลวดเส้นหนึ่งอยู่ภายใต้ความเค้น      และความเครียด      งานที่ทำต่อ 1 หน่วยปริมาตรมีค่าเท่าใด:
29. เมื่อหย่อนลูกโลหะทรงกลมเล็กๆ ลงในทรงกระบอกที่ทำด้วยแก้วโดยมีน้ำมันบรรจุอยู่ ถ้าระยะ ab=bc=cd การเคลื่อนที่ของลูกโลหะเป็นไปตามข้อใด

ช่วง a ถึง b มีความเร่งต่อจากนั้นจะมีความเร็วคงตัว
ช่วง a ถึง b มีความหน่วง ต่อจากนั้นจะมีความเร็วคงตัว
ช่วง a ถึง d มีความเร่งคงตัวตลอด
ช่วง a ถึง d มีความเร็วคงตัวตลอด:

30. จากรูป กราฟ A แทนความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิของก๊าซอุดมคติมวล m เมื่อปริมาตรคงที่กราฟเส้นใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของก๊าซอุดมคติ มวล 2m เมื่อปริมาตรคงที่และเท่าเดิม:

กราฟ ก
กราฟ ข
กราฟ ค
กราฟ ง

ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์