11. มวล 1 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเอียงมวล 10 กิโลกรัม ซึ่งทำมุม 30 องศา กับแนวระดับ ถ้ามวล 1 กิโลกรัมสามารถวางอยู่บนพื้นเอียงได้ในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 5 เมตร/วินาที จงหาว่าพื้นเอียงจะต้องออกแรงกระทำในแนวตั้งฉากกระทำต่อมวล 1 กิโลกรัมเท่าใด:

5.0 N
8.66 N

10.0 N
ข้อมูลที่กำหนดให้ไม่เพียงพอ

12.จากสถานการณ์ต่อไปนี้ ข้อความใดบ้างที่แสดงว่าวัตถุสมดุลต่อการหมุน

ก.รอกเดี่ยวหมุนอย่างอิสระรอบแกนที่ไม่มีคามเสียดทานด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่

ข.ลูกบอลกลิ้งลงมาจากพื้นเอียงที่มีความฝืดด้วยความเร่งของศูนย์กลางมวลคงที่

ค.การผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นราบด้วยความเร่งคงที่โดยที่วัตถุไม่พลิกคว่ำ

ง.การผลักหน้าต่างให้เปิดออกไปด้วยอัตราเร็วไม่คงที่

คำตอบที่ถูกต้องคือ

ก,ข และ ง
ก และ ค
ก เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น

13. แขวนวัตถุมวล m ด้วยเชือกเบาดังรูป ถ้าแรงตึงในเส้นเชือกตามแนวระดับมีขนาด 60 นิวตัน จงหาน้ำหนักของวัตถุนั้น

14. นำวัตถุมวล 2 กิโลกรัมมาโยงลำดับด้วยสปริงเหมือนกัน 2 เส้น มีความยาวปกติ 2 เมตร และยึดติดกับหมุด A และ B บนพื้นที่ราบเกลี้ยงดังรูปดึงมวลไปทาง B เป็นระยะ 1 เมตร เมื่อปล่อยมือมวลจะเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลด้วยอัตราเร็วเท่าใด ถ้าสปริงมีค่าคงตัว 2 นิวตันต่อเมตร:
2.8 m/s
2.0 m/s
1.7 m/s
1.4 m/s
15. ผูกมวล m ติดกับปลายเชือกที่มีมวล m แล้วแขวนไว้กับเพดานดังรูป ความตึงเชือกที่จุดกึ่งกลางเชือกเป็นเท่าใด:
 
 
 
 
16.วัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจก ไทล์ด้วยอัตราเร็ว 4u ที่ตำแหน่งสูงสุด และขณะนั้นวัตถุได้แตกออกเป็น 2 ส่วนที่มีมวลเท่ากัน ส่วนหนึ่งตกลงในแนวดิ่ง อัตราเร็วในแนวราบของส่วนที่สองเป็นเท่าใด:
2u
4u
6u
8u
17. การทดลองการตกอิสระของวัตถุมวล m บนดาวดวงหนึ่งซึ่งมีค่าอัตราแร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงคงที่โดยปล่อยวัตถุตกลงมาจากที่สูง แล้ววัดพลังงานจลน์สุดท้าย   กับเวลา     ในการตก ซึ่งสามารถเขียนกราฟระหว่าง   กับ   ได้ดังรูป ค่าความชันของกราฟเป็นเท่าใด:
 
 
 
 
18. มวล A วิ่งด้วยอัตราเร็ว 1.0 เมตร / วินาทีเข้าชนมวล B ซึ่งอยู่นิ่ง หลังการชนมวล B วิ่งไปในทิศ 30 องศากับแนวเดิมของ A หลังการชนมวล A จะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใด แนะในทิศทำมุมเท่าใดกับแนวเดิม:
  และ  
  และ  
  และ  
  และ  
19. ตัวนำทรงกลมมีรัศมี 10 เซนติเมตร มีประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอบนผิวตัวนำ ถ้ากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสนามไฟฟ้า (E) กับระยะจากจุดศูนย์กลางของทรงกลม (r) มีค่าดังรูปศักย์ไฟฟ้าที่ r=5 เซนติเมตรจะมีค่าเท่าใด:
 
 
 
 
20. ตัวนำที่อยู่ในสภาพสมดุลทางไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งใกล้กับผิวตัวนำจะมีลักษณะดังข้อใด:
ตั้งฉากกับผิวตัวนำ
ขนานกับผิวตัวนำ
มีทิศทำมุมq กับผิวตัวนำ โดยมุม q จะขึ้นอยู่กับรูปร่างของผิวตัวนำ
มีค่าเป็นศูนย์

ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์