1.มวล  2  กิโลกรัม  เคลื่อนที่ในแนวราบบนพื้นที่มีแรงเสียดทาน  8  นิวตัน เข้าชนสปริงด้วยความเร็ว 2 เมตรต่อวินาที ทำให้สปริงหดได้  10  เซนติเมตร  ค่าคงตัวของสปริงเป็นเท่าใดในหน่วยนิวตัน/เมตร 

2.จากรูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของวัตถุหนึ่งซึ่งมีมวล  2  กิโลกรัม จงหาขนาดของการดลที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลา  จากวินาทีที่  5  ถึงวินาทีที่  10  ในหน่วยกิโลกรัมเมตรต่อวินาที

3.ถ้านำหลอดไฟขนาด 0.5 แอมแปร์ 2 โวลต์ จำนวน  4  ดวงมาต่อขนานกัน   แล้วนำไปต่อเข้ากับแรงเคลื่อน  9  โวลต์ และความต้านทาน  R  ดังรูป  R  มีค่าเท่าใดที่ทำให้หลอดไฟทั้ง  4  เปล่งแสงสว่างปกติ  (ในหน่วยโอห์ม)

4.ในการทดลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก  พบว่าความต่างศักย์หยุดยั้ง  กับความถี่ของแสงมีความสัมพันธ์กันตามกราฟที่แสดง  จงหาค่าคงตัวของฟลังก์ที่ได้จากการทดลองในหน่วยของ   (10-34 Js) (เลขนัยสำคัญ 2 ตัว)

5.อนุภาคมวล m1 และ m2  มีความประจุและความเร็วเท่ากันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามเม่เหล็กสม่ำเสมอ  มวล m1 และ m2  เคลื่อนที่ตามแนวโค้งวงกลมรัศมี 0.50 และ 0.60 เมตร ตามลำดับ มวล  m2   มีค่าเป็นกี่เท่าของมวล  m1

6.เสาไฟฟ้าทางเดินสูงสองต้นห่างกัน  6  เมตร  เสาต้นแรกมีหลอดไฟฟ้า  200  วัตต์  คนเดินถนนพบว่าบนทางเดินระหว่างเสาไฟฟ้าทั้งสองต้นเท่ากัน หลอดไฟบนต้นที่สองจะมีขนาดกำลังไฟฟ้ากี่วัตต์

 

ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์