21. มวล  กรัม  มีประจุไฟฟ้า     คูลอมบ์ ลอยนิ่งอยู่ได้ระหว่างแผ่นโลหะขนานซึ่งวางห่างกัน 1.0 เซนติเมตร แผ่นโลหะขนานอยู่ในแนวระดับ ถ้าแผ่นล่างมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ แผ่นบนจะมีศักย์ไฟฟ้าเท่าใด: :
-1,000 V
+50 V
+1,000 V
+2,000 B
22.หลอดไฟ ก และ ข มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ ถ้านำมาต่อเข้ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าดังรูป ข้อใดถูกต้อง:
หลอดไฟ ก จะสว่างเป็น 0.25 เท่าของหลอดไฟ ข
หลอดไฟ ก จะสว่างเป็น 0.5 เท่าของหลอดไฟ ข
หลอดไฟ ก จะสว่างเท่ากับหลอดไฟ ข
หลอดไฟ ก จะสว่างเป็น 2 เท่าของหลอดไฟ ข
23.คนขับรถยนต์ท่านหนึ่งดับเครื่องยนต์แล้วลืมปิดไฟหน้ารถ 2 ดวง เป็นเวลานาน 10 นาที แบตเตอรี่ของรถยนต์ ซึ่งมีเคลื่อน 12 โวลต์ จะต้องจ่ายไฟเท่าใดถ้าไฟหน้ากินกระแสดวงละ 5 แอมแปร์: :
120 J
1,200 J
36,000 J
72,000 J
24.เพื่อป้องกันไม่ให้แกลวานอมิเตอร์ที่มีความไวสูงในเครื่องมือเบริดจ์ดังรูป มีกระแสไหลเกินค่าปกติ ต้อง

ก.ต่อความต้านทานที่มีขนาดใหญ่ขนานกับแกลวานอมิเตอร์

ข.ต่อความต้านทานที่มีขนาดเล็กขนานกับแกลวานอมิเตอร์

ค.ต่อความต้านทานที่มีขนาดใหญ่อนุกรมกับแกลวานอมิเตอร์

ง.ต่อความต้านทานที่มีขนาดเล็กอนุกรมกับแกลวานอมิเตอร์

คำตอบที่ถูกต้องคือ:

:
ก หรือ ค
ก หรือ ง
ข หรือ ค
ข หรือ ง
25. ตามวงจรดังรูป อัตราความร้อนที่เกิดขึ้นใน     จะเป็นกี่เท่าของใน  :
26.ตัวเก็บประจุ (C) มีประจุที่แผ่นบวกและลบ     และ    ตามลำดับ หลังเปิดสวิตซ์   S   ให้มีกระแสในวงจรดังรูป จะเกิดความร้อนใน R เท่าไร: :
027.ในการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยวิธีปล่อยลูกกลมโลหะให้เคลื่อนที่บนรางอะลูมิเนียมเข้าชนเป้าถ้ารางโค้งเป็น 1/4 ของวงกลมรัศมี   R    และถูกยึดติดกับแป้นไม้ในลักษณะดังรูป    โดยปลายรางด้านล่างอยู่ในแนวระดับสูงจากพื้นเป็นระยะ     R เมื่อปล่อยลูกกลมโลหะให้ไถลลงจากปลายรางด้านบน    ลูกกลมโลหะจะกระทบพื้นที่ระยะ       S    ดังรูป    เป็นกี่เท่าของ   R  :
28.ในการทดลอง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลม โดยแกว่งจุกยางในลักษณะดังรูป ถ้านำมาเขียนกราฟระหว่างขนาดแรงดึงในเส้นเชือก (F) กับกำลังสองของความถี่ของการแกว่ง    เมื่อรัศมีคงตัว    ค่าหนึ่ง  และ     อีกค่าหนึ่ง โดย     จะได้กราฟดังรูปใด: :
29.มวล m กิโลกรัม แขวนอยู่ที่ปลายสปริงซึ่งห้อยในแนวดิ่ง ถูกดึงแล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงในแนวดิ่งพบว่ามีการสั่น n รอบ/วินาที ถ้าเปลี่ยนมวลที่แขวนเป็นครึ่งหนึ่งของมวลเดิม แล้วปล่อยให้สั่นเช่นเดิม จะมีการสั่นเป็นเท่าใดในหน่วย รอบ/วินาที: :
30.ล้อจักรยานติดแกนหมุนที่ปลายแกนด้านหนึ่ง และปลายแกนอีกด้านหนึ่งถูกผูกแขวนไว้กับเชือกซึ่งห้อยในแนวดิ่ง ถ้าหมุนล้อแล้วปล่อย ทำให้โมเมนตัมเชิงมุม     ของล้อมีทิศดังรูป ทอร์กที่กระทำกับล้อรอบจุด 0 ขณะวางตัวในรูปมีทิศไปทางใด: :
ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์