11. จากกราฟแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรง (F) กับการกระจัด (S) ถ้าแรงนี้กระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนไปตามการกระจัดนี้ใช้เวลา 5 วินาที จงหาว่างานและกำลังมีค่าเท่าใด:
งาน 45 จูล กำลัง 9 วัตต์
งาน 54 จูล กำลัง 9 วัตต์
งาน 54 จูล กำลัง 10.8 วัตต์
งาน 60 จูล กำลัง 12 วัตต์
12. จากรูป AB=BC=CD=DE ถ้ายิงวัตถุไถลขึ้นตามพื้นเอียงซึ่งไม่มีความฝืดจากจุด A เมื่อถึงจุด E วัตถุจะหยุดพอดี จงหาอัตราส่วนระหว่างพลังงานจลน์กับพลังงานศักย์ในขณะที่วัตถุผ่านจุด B:
3 : 1
3 : 2
4 : 1
4 : 3
13. มวล m วิ่งเข้าชนมวล M ที่ติดสปริงเบามีค่าคงตัวของสปริง k ด้วยความเร็ว u (ดังรูป) พลังงานจลน์ ของระบบเป็นเท่าไร เมื่อ m กับ M ใกล้กันที่สุด:
14. เมล็ดพืชชนิดหนึ่งขณะกำลังตกลงสู่พื้นด้วยความเร็วแนวดิ่งขนาด    เกิดการดีดตัวแยกออกจากกันของเมล็ดเป็นสองส่วนเท่ากัน ส่วนหนึ่งของเมล็ดมีความเร็วขนาด     ในทิศทางเคลื่อนที่ขึ้น อีกส่วนหนึ่งจะมีขนาดความเร็วเท่าใด:
15. วัตถุ A มีมวลเท่ากับวัตถุ B เท่ากับ m วัตถุทั้งสองวางบนพื้นราบไม่มีความฝืด เมื่อให้ A เข้าชนวัตถุ B แล้วทำให้ B เคลื่อนที่ ด้วยความเร็ว 1m/s ในทิศทางทำมุม 30 องศา กับแนวการเคลื่อนที่เข้าชนตามรูปความเร็วของวัตถุ A ก่อนชนมีค่าเท่าใด ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่น:
16. จากรูปเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของวัตถุที่กระทบกัน ถ้าพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับ  แรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่าใด:
2.5 N.
5 N.
10 N.
20 N.

17. ข้อความใดบ้างต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง

ก.เมื่อนำวัตถุที่มีประจุลบเข้ามาใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคป จะส่งผลให้บริเวณก้านโลหะกับแผ่นโลหะบางของอิเล็กโทรสโคปมีประจุบวกเป็นส่วนใหญ่

ข.บริเวณภายในของตัวนำที่มีประจุ กรณีของทรงกลมกลวง สนามไฟฟ้าจะมีค่าเป็นศูนย์

ค.สำหรับตัวนำทรงกลมกลวงที่มีประจุ ความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุดใดๆ บนผิวทรงกลมมีค่าเป็นศูนย์:

ก,ข และ ค
ก และ ค
ข และ ค
คำตอบเป็นอย่างอื่น
18. นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองเรื่องแรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและขนานกันครั้งที่ 1 เขาจ่ายให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดทั้งสองในทิศทางตรงกันข้าม ครั้งที่ 2 เขาจ่ายให้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดทั้งสองมีทิศไปทางเดียวกัน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับแรงระหว่างลวดทั้งสองสำหรับการทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามลำดับ:
แรงดูดและแรงผลัก
แรงดูดทั้งสองกรณี
แรงผลักทั้งสองกรณี
แรงผลักและแรงดูด
19. หลอดไฟฟ้าขนาด 80 วัตต์ ถูกนำมาใช้งานด้วยความต่างศักย์ 220 โวลต์ เป็นเวลานานครึ่งชั่วโมงจงคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเป็นความร้อนและแสง:
2.4 kJ
4.8 kJ
17.6 kJ
144.0 kJ
20. ลวดตัวนำ P วางอยู่ระหว่างขั้วของแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าสนามแม่เหล็กในบริเวณขดลวดมีค่าสม่ำเสมอเท่ากับ     (รูป ก.) ต่อมาลวดกระแสไฟฟ้า ทำให้สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอมีค่าลดลงเป็น     (รูป ข.) นั่นคือ ฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวด P มีการเปลี่ยนแปลง ข้อใดต่อไปนี้แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอน (e) และทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้า (E) ในขดลวด P ได้ถูกต้อง:
ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์