หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ค่าต่อไปนี้ในการคำนวณ

                                                                                                                                                                                                               

1. โป๊ะไฟกระจกฝ้าทรงกลมมีรัศมี 10 เซนติเมตร และลูกเทนนิสขนาดรัศมี 2 เซนติเมตร วาง ณ ตำแหน่งจุดศูนย์กลางทั้งสองห่างกัน 1 เมตร เกิดเงามืดและเงามัวบนฉากที่วางใกล้ลูกเทนนิสพอสมควร จงหาตำแหน่งใกล้สุดจากลูกเทนนิสในแนวของเงาที่ไม่มีเงามืดเลย:
0.20 เมตร
0.25 เมตร
0.30 เมตร
0.35 เมตร
2. ดอกไม้ดอกหนึ่งส่องด้วยแสงสีขาว เมื่อมองผ่านแผ่นกรองแสงสีแดงจะเห็นดอกไม้เป็นสีแดง ถ้ามองผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียวจะเห็นเป็นสีเขียว ถ้ามองผ่านแผ่นกรองแสงสีเหลืองจะเห็นเป็นสีเหลืองดอกไม้ดอกนี้มีสีอะไร:
น้ำเงิน
แดง
เขียว
เหลือง
3. ในการทดลองเรื่องการวัดความยาวคลื่นเสียง ถ้าตำแหน่งลูกสูบใกล้ปากหลอดเรโซแนนซ์มากที่สุดที่ให้เสียงดังมากมีระยะห่างจากปลายหลอดเรโนแนนซ์ X มีค่าเป็น 20 เซนติเมตร พบว่าความถี่ของสัญญาณเสียงมีค่า 520 เฮิรตซ์การทดลองนี้จะได้ยินเสียงดังมากอีกครั้งหนึ่ง:
ลดความถี่เป็น 130 เฮิรตซ์
ลดระยะทาง X เป็น 10 เซนติเมตร
เพิ่มความถี่เป็น 1,560 เฮิรตซ์
เพิ่มระยะทาง X เป็น 80 เซนติเมตร

4. เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชานชาลาได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่ 273 เฮิรตซ์ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้:

ก.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก

ข.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก

ค.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก

ง.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก

ข้อความที่เป็นไปได้คือก และ ง
ข และ ค
5. ในการทดสอบโต๊ะบิลเลียด โดยให้ลูกบิลเลียดมวล 500 กรัม วิ่งด้วยความเร็วตัน u ต่างๆ กันไปบนพื้นโดยไม่กระทบขอบโต๊ะ แล้ววัดระยะทางที่ลูกบิลเลียดวิ่งไปได้ S ปรากฏว่ากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  S  และ    เป็นกราฟเส้นตรง ความชันของกราฟเป็น    จากข้อมูลข้างต้นแรงต้านเฉลี่ยที่พื้นโต๊ะกระทำต่อลูกบิลเลียดเป็นเท่าใด:
2.5 N.
3.0 N.
3.5 N.
4.0 N.

6. วัตถุมวล 5 กิโลกรัม วางอยู่บนโต๊ะที่ไม่มีความเสียดทาน ปลายทั้งสองข้างผูกเชือกเบา แล้วคล้องผ่านรอกที่ไม่มีความฝืด นำวัตถุ 3 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัมผูกติดกับปลายเชือกทั้งสองด้านดังรูป เมื่อปล่อยให้มวลทั้งหมดเคลื่อนที่แรงที่เชือกดึงมวล 3 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม เป็นเท่าใด (ตอบตามลำดับ):

30 N และ 20 N
27 N และ 22 N
25 N และ 20 N
20 N และ 15 N

7. ในการแข่งรถครั้งหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของรถ A และ B เขียนกราฟได้ดังรูปพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.ที่เวลา   t=20   รถ A วิ่งได้ระยะทางมากกว่ารถ B

ข.ที่เวลา  t=12    รถ A มีความเร่งมากว่ารถ B

ค.ช่วงเวลา t=0  ถึง  t=20  รถ   A  มีความเร่งเฉลี่ยมากกว่า B

ข้อที่ถูกคือ:

ก,ข และ ค
ข และ ค
ข เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
8. ปล่อยลูกเหล็กกลมสูงจากพื้น h ลงบนพื้นทราย ลูกเหล็กจมลงในพื้นทราย L ถ้าคิดแรงต้านทานของทรายคงที่เวลาที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ในทรายเป็นเท่าใด:
9.จากการทดลองเรื่องสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน เมื่อจัดรางไม้ให้พื้นรางอยู่ในแนวระดับและใช้เครื่องชั่งสปริงเกี่ยวขอแผ่นไม้ที่มีถุงทรายทับอยู่บนแล้วออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงให้ทิศของแรงดึงอยู่ในระดับทำให้ได้ข้อมูลที่นำไปเขียนกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดแรงดึง (F) กับน้ำหนักถุงทรายรวมกับขนาดของน้ำหนักแผ่นไม้ (W) ได้กราฟดังรูปจงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน:

0.75
0.50
0.40
033

10. คานสม่ำเสมอมวล 2 กิโลกรัม ความยาว 1 เมตร มีไม้หมอนหนุนไว้ที่กึ่งกลางคานคือ จุด P และมีมวลแขวนไว้ดังรูป ถ้าต้องการให้คานอยู่ในแนวระดับจะต้องแขวนมวลทางขวามือของจุด P ตามข้อใด

ก.2 กิโลกรัมที่ตำแหน่งห่างจาก P 40 เซนติเมตร

ข.4 กิโลกรัมที่ตำแหน่งห่างจาก P 30 เซนติเมตร

ค.6 กิโลกรัมที่ตำแหน่งห่างจาก P 20 เซนติเมตร

ง.8 กิโลกรัมที่ตำแหน่งห่างจาก P 10 เซนติเมตร

คำตอบที่ถูกคือข้อใด:

ก,ข และ ค
ข และ ค
ข เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น

ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์