31. นำทองแดงและโลหะไม่ทราบชนิดที่มีพื้นที่หน้าตัดและความยาวเท่ากันมาผูกวัตถุมวล 7,000 กิโลกรัม แขวนห้อยไว้ในแนวดิ่ง ปรากฏว่าทองแดงยืดออกจากเดิม 1.75 มิลลิเมตร ขณะที่โลหะไม่ทราบชนิดยืดออกจากเดิม 1.43 มิลลิเมตร ถ้าทองแดงมีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ นิวตันต่อตารางเมตร โลหะนี้จะมีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับเท่าใด:
32.จากความรู้เรื่องการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ จากรูป   และ    คือสลิต   G  และ   P  เป็นจุดบนฉาก จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.ถ้า  จุด P จะอยู่บนแถบมืดลำดับที่ 5

ข.ถ้า  จุด P จะอยู่บนแถบสว่างลำดับที่ 2

ค.G    อยู่บนแถบสว่าง เนื่องจาก 

ข้อความที่ถูกคือ:

ก) และ ข)
ข) และ ค)
ก) และ ค)
ถูกทุกข้อ

33. ในการทดลองเพื่อหาความยาวคลื่นของแสงโดยใช้เกรตติง เมื่อใช้แสงสีเดียวส่องผ่านเกรตติง จะสังเกตเห็นแถบสว่างลำดับที่ 1 อยู่ ณ ตำแหน่ง 10 และ 90 เซนติเมตร บนไม้เมตร แถบสว่างทั้งสองนี้ต่างก็อยู่ห่างจากเกรตติงเป็นระยะทาง 1 เมตร ถ้าเกรตติงที่ใช้มีจำนวน ช่องต่อความยาว 1 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นของแสง:

ข้อใดถูก

550 nm
500 nm
450 nm
400 nm

34. ขดลวดเหนี่ยวนำ 0.2 เฮนรี่ และตัวเก็บประจุ 10 ไมโครฟารัด ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้ความต่างศักย์สูงสุด 100 โวลต์ และความถี่เชิงมุม     เรเดียน/วินาที จากหากระแสที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ข้อใดถูก

35. ในแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ฮีเลียม-นีออน   ถ้าอะตอมนีออนเปลี่ยนสถานะจากชั้น   5s   ซึ่งมีระดับพลังงาน   20.66  eV   ลงมายังชั้น 3d    พร้อมๆ    กับคายโฟตอนที่มีความยาวคลื่น    632.8    นาโนเมตระดับพลังงานของอะตอมนีออนในชั้น    3d   มีค่าประมาณเท่าไร (โดยที่ระดับพลังงานในชั้นต่างๆ คิดเปรียบเทียบจากระดับพลังงานในชั้นต่ำสุด):

15.8 eV
16.6 eV
17.6 eV
18.7 eV
36.โฟตอนตัวหนึ่งตกกระทบผิวแพลทินัมซึ่งมีค่าฟังก์ชันงาน    5.6 eV    ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวออกมาด้วยพลังงานจลน์สูงสุด   1.2 eV      ถ้าเราให้โฟตอนตัวเดียวกันนี้ไปตกกระทบผิวเงินซึ่งมีค่าฟังก์ชันงาน    4.7 eV     จะต้องใช้ความต่างศักย์กี่โวลต์ เพื่อที่จะทำให้อิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวหยุด:
2.1 V
4.4 V
6.8 V
11.5 V

37. วัตถุทึบแสงมีลักษณะภายในกลวงพร้อมทั้งบรรจุด้วยแก๊สชนิดหนึ่ง และวัตถุนี้มีช่องขนาด    1    ตารางมิลลิเมตรอยู่  1  ช่อง สมมติว่าเมื่อทำให้วัตถุร้อนขึ้นจนกระทั่งถึงอุณหภูมิค่าหนึ่ง    จะมีแสงที่มีความยาวคลื่น     660     นาโนเมตร เปล่งออกมาทางช่องดังกล่าวด้วยความเข้มคงที่     วัตต์/ตารางเมตร ในเวลา  1  นาที จะมีโฟตอนกี่ตัวที่แพร่ออกมาทางช่องดังกล่าวนี้:

38. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งหนึ่งเผาน้ำมันเตา 1 ตัน ได้ความร้อน 1.5 ล้านกิโลแคลอรี อยากทราบว่าจะต้องใช้ยูเรเนียม -235 กี่มิลลิกรัม ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันจึงจะได้ความร้อนที่มีปริมาณเท่ากับความร้อนที่เกิดจากน้ำมันเตานี้ สมมติว่ามวลของยูเรเนียม -235 หายไป 0.1% ของมวลเดิมในปฏิกิริยา (กำหนดให้ 1 กิโลแคลอรี = 4.2 กิโลจูล):
14 มิลลิกรัม
42 มิลลิกรัม
70 มิลลิกรัม
140 มิลลิกรัม
39. จากธาตุไอโซโทปของยูเรเนียม    สลายตัวแบบอนุกรมได้อนุภาคแอลฟารวม 8 ตัว และอนุกรมภาคบีตาลบรวม 6 ตัว และ ได้ไอโซโทปของธาตุใหม่อีก 1 ตัว อยากทราบว่าไอโซโทปของธาตุใหม่มีเลขมวลและเลขอะตอมตรงกับข้อใด:
91.234
92.206
234.91
206.82
40. คนไข้คนหนึ่งต้องการได้รับรังสีแกมมามาจากโคบอลต์ -60 แต่ปริมาณรังสีแกมมาที่ใช้มีมากเกินไปจึงนำแผ่นตะกั่วมากั้น จะต้องใช้แผ่นตะกั่ว 3 แผ่นมากั้น จึงจะได้ปริมาณรังสีแกมมาที่พอดี ถ้าตะกั่ว 1 แผ่น สามารถกั้นรังสีแกมมาไม่ให้ผ่านมาได้ 90% อยากทราบว่าปริมาณรังสีแกมมาที่ออกมาได้พอดีจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณเดิม:
0.01 %
0.1 %
3 %
30 %

ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์