21. ประจุ -1 คูลอมบ์ อยู่ที่จุด A และ จุด B ซึ่งอยู่ห่างกัน 5 เมตร ที่จุด C ซึ่งอยู่ห่างจากทั้งจุด A และจุด B เป็นระยะทาง 5 เมตร จะมีขนาดของสนามไฟฟ้าเท่าไร 
22. ตัวต้านทานไฟฟ้ามีความต้านทาน 6 กิโลโอห์ม ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ภายในเวลา 20 นาที จะมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทานนี้เท่าใด:
2.4 C
24 C
40 C
240 C
23. ลวดตัวนำเส้นหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอในทิศทางดังรูป ด้วยความเร็วคงที่ v ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด:
ศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย a และปลาย b เท่ากัน
ศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย a สูงกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย b
ศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย b สูงกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย a
จะมีกระแสไหลจาก a ไปยัง b
24. หม้อแปลงอุดมคติตัวหนึ่ง มีจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิเป็น  2,000  รอบ และจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิเป็น  1,000  รอบ เมื่อนำมาใช้ในวงจรดังรูป ขนาดของฟิวส์ที่นำมาใช้จะต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่าไร:

2 A
3 A
5 A
11 A

25. ลวดทองแดงสม่ำเสมอเส้นหนึ่งมีความยาว L ความต้านทาน R และสภาพต้านทาน P ถ้าตัดลวดเส้นนี้ออกเป็นสองเส้นเท่าๆ กัน ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง:

ลวดแต่ละเส้นจะมีความต้านทาน 2R และสภาพต้านทาน 2p
ลวดแต่ละเส้นจะมีความต้านทาน 2R และสภาพต้านทาน p

ลวดแต่ละเส้นจะมีความต้านทาน    และสภาพต้านทาน p/2
ลวดแต่ละเส้นจะมีความต้านทาน     และสภาพต้านทาน p

26. วัตถุก้อนหนึ่งวางอยู่บนแผ่นจานราบที่หมุนได้ในแนวระดับ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตระหว่างผิววัตถุกับแผ่นจานเท่ากับ 0.25 และวัตถุวางอยู่ที่ระยะ 0.1 เมตรจากจุดหมุน ถ้าไม่ต้องการให้วัตถุไถลขณะที่จานกำลังหมุน จานหมุนจะต้องหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าใด:
2.5 เรเดียนต่อวินาที
  5 เรเดียนต่อวินาที
7.5 เรเดียนต่อวินาที
10 เรเดียนต่อวินาที
27. ในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกของเหตุการณ์เดียวกัน โดยนักเรียนคนหนึ่งได้เขียนกราฟการกระจัด ความเร็วและความเร่ง แต่ไม่ได้บันทึกกำกับว่าภาพใดเป็นการกระจัด ความเร็วหรือความเร่ง ดังภาพที่แสดง นักเรียนจงพิจารณาว่าคำตอบข้อใดต่อไปนี้ ควรจะเป็นการเรียงลำดับของกราฟการกระจัด ความเร็ว และความเร่งตามลำดับ:

ก.ข.ค
ข.ค.ก
ค.ก.ข
ข.ก.ค.

28. นักกีฬาบาสเกตบอลคนหนึ่งโยนลูกจากจุด A ไปยังห่วงที่จุด B ขณะที่ลูกบาสมาถึงที่จุด B ลูกบาสกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว V โดยมีทิศทางทำมุม     กับแนวดิ่งตามรูป เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของลูกบาสจาก  A มา B คือเท่าใด

29. น้ำไหลผ่านเครื่องทำความเย็นขนาด 5000 วัตต์ ด้วยอัตราเร็วค่าหนึ่ง เครื่องทำความเย็นสามารถทำให้น้ำเย็นจากอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็น 10 องศาเซลเซียส ถ้าประสิทธิภาพของการทำความเย็นเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ อัตราเร็วของน้ำเป็นกี่ลิตรต่อนาที (ความหนาแน่นของน้ำ 1 กิโลกรัมต่อลิตร,ความจุความร้อนของน้ำ 4.18 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวิน):
4.2 ลิตร/นาที
4.8 ลิตร/นาที
5.4 ลิตร/นาที
5.9 ลิตร/นาที
30. คำกล่าวต่อไปนี้ ข้อใดผิด:
การทำนายความดัน ปริมาตร อุณหภูมิของแก๊สเป็นตามไปกฎของแก๊สเสมอ
การชนของโมเลกุลของแก๊สเป็นการชนแบบยืดหยุ่น
ความร้อนจะถ่ายโอนจากระบบที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังระบบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสัมบูรณ์ของแก๊สอย่างเดียว

ของทศพล วงศ์อุดม  และสุขสันต์  ใจซื่อ  จากฟิสิกส์  ENTRANCE  ระบบใหม่

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์