คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : อ
อนันต์
(infinite)
ไม่มีที่สิ้นสุด
อนิยาม
(undefined term)
พจน์ที่ไม่ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์
อนุกรม
(series)
การแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับ a1, a2, a3,..., an, ... โดยเขียนในรูป a1 + a2 + a3 + ... + an + ...
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์
(convergent series)
อนุกรมอนันต์ที่สามารถหาผลบวกได้
อนุกรมจำกัด
(finite series)
อนุกรมที่มีจำนวนพจน์จำกัดเช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20
อนุกรมไดเวอร์เจนต์
(divergent series)
อนุกรมอนันต์ที่ไม่มีผลบวก เช่น 1 + 3 + 5 + 7 + ......
อนุกรมเรขาคณิต
(geometric series)
อนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต
อนุกรมเลขคณิต
(arithmetic series)
อนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต เช่น 2, 4, 6, ..., 20 เป็นลำดับเลขคณิต 2 + 4 + 6 + ... + 20 เป็นอนุกรมเลขคณิต
อนุกรมอนันต์
(infinite series)
อนุกรมที่ได้จากลำดับอนันต์ เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ........
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
(derivative of function)
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f(x) เมื่อเทียบกับ x ในขณะใด ๆ
อสมการ
(inequality)
ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย < , > , #
อัตราส่วน
(ratio)
ขนาดเปรียบเทียบของสองจำนวนที่อยู่ในรูป a/b เมื่อ b # 0
อัตราส่วนร่วม
(common ratio)
อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ n + 1 กับพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิต เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ r
โดยที่  
อันตรภาคชั้น
(class interval)
ช่วงของค่าที่เป็นไปได้แต่ละช่วงของตารางแจกแจงความถี่
อันตรภาคชั้นเปิด
(open-ended class interval)
อันตรภาคชั้นที่ไม่มีขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนในตารางแจกแจงความถี่
อาบีเลียนกรูป
(abelian group [commutative group])
กรูปที่มีคุณสมบัติการสลับที่
อินเตอร์เซกชัน (ของเซต 2 เซต)
(intersection (of two sets))
อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B
อินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์
(intersection of events)
อินเตอร์เซกซันของเหตุการณ์ E1 และ E2 คือเหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งในเหตุการณ์ E1 และ E2 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ E1 E2
อินทิเกรชัน
(integration)
โอเปอเรชันตรงข้ามกับการหาอนุพันธ์
เอกนาม
(monomial)
จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนคงตัวใด ๆ กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก
เอกภพสัมพัทธ์
(relative universe [universal set])
เอกภพเซตที่กำหนดขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่กล่าวถึง
เอกลักษณ์
(identity)
ในเซต S และโอเปอเรชัน ถ้ามี e S แล้ว สำหรับ a ทุกตัวที่อยู่ใน S ถ้า a e = a = e a เรียก e ว่าเป็นเอกลักษณ์สำหรับโอเปอเรชัน ของเซต S
เอชเอม
(H.M. harmonic mean)
ดู ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก
แอนติลอการิทึม
(antilogarithm)
แอนติลอการิทึมของจำนวนจริง a หมายถึง จำนวนที่ลอการิทึมฐานสิบของจำนวนนั้นเท่ากับ a เช่น
log10 100 = 2        antilog 2 = 100

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญพจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์