คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หมวด : ส
สดมภ์
(column)
การจัดเรียงข้อมูลหรือตัวเลขตามแนวตั้ง
สถิติศาสตร์
(statistics)
วิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมายข้อมูล
สมการ
(equation)
ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากั
สมการเชิงเส้น
(linear equation)
สมการที่ตัวแปรมีกำลังเป็นหนึ่งเช่น x + 2 = 0, x + y + 5 = 0 เป็นต้น
สมการเชิงอนุพันธ์
(differential equation)
สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน เช่น   
สมการที่สมมูลกัน
(equivalent equations)
สมการที่มีคำตอบชุดเดียวกัน เช่น x2 = 1   และ   x4 = 2x2 - 1
สมการปกติ
(normal equation)
สมการที่หาได้โดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด และมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่ต้องการหา
สมการลอการิทึม
(logarithmic equation)
สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0
สมการเอกซ์โปเนนเชียล
(exponential equation)
สมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลัง เช่น 2x + 5y = 3
สมาชิก (ของเซต)
(element (of a set))
สิ่งที่อยู่ในเซต (ดู เซต ประกอบ)
ส่วนของเส้นตรง
(line segment)
ส่วนที่ตัดออกมาจากเส้นตรง มีความยาวจำกัด ส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
ส่วนจริง (ของจำนวนเชิงซ้อน)
(real part (of a complex number))
จำนวนจริง a ของจำนวนเชิงซ้อน a + bi

ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน)
(imaginary part (of a complex number))
จำนวนจริง b ของจำนวนเชิงซ้อน a + bi

ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
(quartile deviation [semi-interquartile range])
ค่าที่ใช้วัดการกระจายที่หาได้จากครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่าง ควอร์ไทล์ที่สาม (Q3) และควอร์ไทล์ที่หนึ่ง (Q1) หาได้จากสูตร Q3 - Q1 ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กึ่ง 2 ช่วงควอร์ไทล์
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
(average deviation [mean deviation])
ค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ที่ได้จากการเฉลี่ยค่าสัมบูรณ์ ของความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูล แต่ละค่าจากค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น ซึ่งค่ากลางอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัธยฐาน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้วัดการกระจายของข้อมูล เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ s
สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
(conjugate of a complex number)
สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน a + bi คือจำนวนเชิงซ้อน a - bi
สับเซต
(subset)
เซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B
สับเซตแท้ (proper subset)
สับเซตใด ๆ ที่มีสมาชิกเหมือนกับสมาชิกของเซตเดิม แต่จำนวนสมาชิกของสับเซตแท้ไม่เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซตเดิม
สัมประสิทธิ์
(coefficient)
จำนวนหรือสัญลักษณ์ที่มีค่าคงตัวซึ่งเป็นตัวคูณของตัวแปรใด ๆ เช่น
           2x  มี  2  เป็นสัมประสิทธิ์ของ x
           5a(x + y)  มี  5a  เป็นสัมประสิทธิ์ของ  (x + y)   เป็นต้น
สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน
(coefficient of variation)
อัตราส่วนระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้น

(ดู การกระจายสัมพัทธ์ ประกอบ)
สัมประสิทธิ์ของพิสัย
(coefficient of range)
อัตราส่วนระหว่างผลต่างของค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด กับผลบวกของค่าสูงสุดและต่ำสุดของข้อมูลชุดนั้น
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
(coefficient of quartile deviation )
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของควอร์ไทล์ที่ 1 และควอร์ไทล์ที่ 2

(ดู การกระจายสัมพัทธ์ ประกอบ)
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
(coefficient of average deviation)
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดเดียวกัน

(ดู การกระจายสัมพัทธ์ ประกอบ)
สัมประสิทธิ์ทวินาม
(binomial coefficient)
สัมประสิทธิ์ที่ปรากฎในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a + b)n เช่น

(a + b)2   =   a2 + 2ab +b2

สัมประสิทธิ์ทวินามคือ 1, 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2, ab และ b2 ตามลำดับ
สามเหลี่ยมของปาสกาล
(Pascal's triangle)
รูปสามเหลี่ยมของจำนวนเต็มที่จัดเรียงเป็นแถวจำนวน แต่ละแถวแทนสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x, y และผลคูณของ xy กำลังต่าง ๆ ที่ได้จากการกระจาย (x + y)n เมื่อ n = 0, 1, 2, 3, ..., n

สามเหลี่ยมคล้าย
(similar triangles)
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทุกมุม มุมต่อมุม
สามเหลี่ยมด้านเท่า
(equilateral triangle)
รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน
สำมะโน
(census)
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรในเรื่องที่สนใจศึกษา เช่น สำมะโนประชากรของประเทศไทย เป็นการนับจำนวนประชากรทั้งหมด ที่อาศัยอยู่ในประเทศ จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญ และสนใจศึกษา เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา หรือ สำมะโนเกษตรของประเทศไทย เป็นการนับจำนวนครัวเรือน ที่ประกอบการเกษตรอยู่ในประเทศทั้งหมด ซึ่งอาจจำแนกตามขนาดของที่ดินที่ถือครอง หรือชนิดของพืชที่ปลูก เป็นต้น อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การทำสำมะโนคือ การสำรวจที่ทำการแจงนับอย่าง ครบถ้วน
เส้นขนาน
(parallel lines)
เส้นตรงใด ๆ ในระนาบเดียวกันที่มีความชันเท่ากัน
เส้นโค้งของความถี่
(frequency curve)
เส้นโค้งที่ได้จากการปรับด้านของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ให้เรียบขึ้น โดยพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งที่ปรับใหม่มีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่มากที่สุด
เส้นโค้งของความถี่สะสม
(cumulative frequency curve [ogive])
เส้นโค้งที่ได้จากการปรับเส้นตรงที่โยงต่อระหว่างจุดซึ่งแทนคู่อันดับของค่าตัวแปร และค่าของความถี่สะสม
เส้นโค้งเบ้ทางซ้ายหรือเบ้ทางลบ
(negatively skewed curve)
เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางขวา
เส้นโค้งปกติ
(normal curve [bell - shaped curve])
เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด

เส้นโค้งลาดทางขวาหรือทางบวก
(positively skewed curve)
เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางด้านซ้าย
เส้นจำนวน
(number line)
เส้นตรงที่มีจุด 0 เป็นจัดแทนศูนย์ จุดที่อยู่ทางขวาของจุด 0 แทนจำนวนบวกเช่น 1, 2, 3,... และจุดที่อยู่ทางซ้ายแทนจำนวนลบ เช่น -1, -2, -3, ... โดยแต่ละจุดอยู่ห่างจุด 0 เป็นระยะ 1, 2, 3, ... หน่วยความยาว ตามลำดับ
เส้นดิ่ง
(vertical line)
เส้นตรงที่ลากในแนวตั้งฉากกับแนวระดับ
เส้นตรง
(straight line)
เซตของจุด (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการ y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ
เส้นตั้งฉาก
(perpendicular lines)
เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1
เส้นตัดกราฟ
(secant line)
เส้นตรงซึ่งตัดเส้นโค้งที่กำหนดให้
เส้นตัดขวาง
(transversal)
เส้นตรงซึ่งตัดเส้นตรงอื่นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(diameter)
คอร์ดที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลม
เส้นระดับ
(horizontal line)
เส้นที่ลากในแนวระดับ ตั้งได้ฉากกับแนวดิ่ง
สัมผัส (เส้นโค้ง)
(tangent line (to a curve))
เส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด P ใด ๆ บนโค้งนั้น จะเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด P และอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญพจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์