คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด : ฟ
ฟังก์ชัน (function)
ความสัมพันธ์หรือเซตของคู่อันดับซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันด้วย
ฟังก์ชันกำลังสอง
(quadratic function)
ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ a # 0
ฟังก์ชันขั้นบันได
(step function)
ฟังก์ชันที่มีค่าคงตัวเป็นช่วง ๆ และกราฟของฟังก์ชันมีลักษณะคล้ายขั้นบันได
ฟังก์ชันคงตัว
(constant function)
ฟังก์ชันที่สามารถเขียนได้ในรูป f(x) = c เมื่อ c เป็นจำนวนจริง กราฟของฟังก์ชันคงตัวจะเป็นเส้นตรงซึ่งขนาดกับแกน X และจะทับแกน X เมื่อ c = 0
ฟังก์ชันคอมโพสิท
(composite function)
ฟังก์ชันคอมโพสิทของฟังก์ชัน f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ g o f หมายถึงฟังก์ชันใหม่ที่เกิดจาก 2 ฟังก์ชันเดิมคือ f และ g และเขียนในรูปเซตได้ดังนี้

g o f = { (x, y) | y = g (f(x)) }     โดยที่ x Df   และ f(x) Dg
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
(absolute value function)
ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ f(x) = |x - c| เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใด ๆ
ฟังก์ชันโคไซน์
(cosine function)
ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง อาจนิยามโดยอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ cosine = x โดยที่ เป็นจำนวนจริงที่แทนด้วยความยาวของส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1, 0) บนวงกลมไปตามส่วนโค้งของวงกลม (โดยคิดทิศทาง) และมี (x, y) เป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ยาว หน่วย
ฟังก์ชันจาก A ไป B
(function from A into B)
ฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นสับเซตของเซต B
ฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B
(function from A onto B)
ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต A และ เรนจ์เป็นเซต B
ฟังก์ชันเชิงเส้น
(linear function)
ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax + b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง
ฟังก์ชันไซน์
(sine function)
ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง อาจนิยามโดยอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ sine = y โดยที่ เป็นจำนวนจริงที่แทนด้วยความยาวของส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1,0) บนวงกลมหนึ่งหน่วย ไปตามส่วนโค้งของวงกลม (โดยคิดทิศทาง) และมี (x,y) เป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ยาว หน่วย
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
(trigonometric function)
ฟังก์ชันในเซตของจำนวนจริงสามารถใช้วงกลมหนึ่งหน่วย เป็นหลักในการนิยาม เช่น ฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันโคไซน์ เป็นต้น
ฟังก์ชันพหุนาม
(polynomial function)
ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a2x2+ a1x+ a0 โดยมีเงื่อนไขว่า an, an-1 ,..., a2, a1, a0 เป็นจำนวนจริง และ n เป็นจำนวนเต็มซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
ฟังก์ชันพีชคณิต
(algebraic function)
ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น
ฟังก์ชันเพิ่ม
(increasing function)
ฟังก์ชัน y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อค่าของ x เพิ่มขึ้น ค่าของ y จะเพิ่มขึ้น เช่น f(x) = x3 + 1
ฟังก์ชันลด
(decreasing function)
ฟังก์ชัน y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันลด เมื่อค่าของ x เพิ่มขึ้น ค่าของ y จะลดลง เช่น f(x) = 1/x
ฟังก์ชันลอการิทึม
(logarithmic function)
ฟังก์ชันที่เขียนในรูป y = logax เมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกและ a เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่เท่ากับ 1    logax อ่านว่า ลอการิทึมของเอกซ์ฐานเอ
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง
(one-to-one function)
y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง    ถ้า f(x1) = f(x2)    แล้ว x1 = x2
ฟังก์ชันอดิสัย
(transcendental function)
ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่เป็นฟังก์ชันพืชคณิต เช่น f(x) = sin x,    f(x) = log10x
ฟังก์ชันอินเวอร์
(inverse function)
ฟังก์ชันที่ได้จากการสลับที่สมาชิกตัวหน้าและตัวหลังในแต่ละคู่อันดับของความสัมพัน์ที่เป็นฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
(exponential function)
ฟังก์ชันที่สามารถเขียนได้ในรูป{ (x, y) R x R | y = ax, a > 0 และ a # 1 } เช่น y = 2x
แฟตทอเรียล n
(factorial n [n factorial])
ผลคูณของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n!
โฟกัส
(focus ,focal point)
จุดคงที่ของพาราโบลา วงรี หรือไฮเพอร์โบลา

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญพจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์