คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หมวด : ผ
ผลคูณคาร์ทีเซียน
(cartesian product)
ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A x B หมายถึงเซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมดโดยที่ a A และ b B
ผลต่างร่วม
(common difference)
ผลต่างของพจน์ที่ n + 1 และพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ d โดยที่ d = an + 1 - an
ผลต่างระหว่างเซต A และเซต B
(difference of sets A and B)
เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A ซึ่งไม่อยู่ในเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A - B หรือคือ คอมพลีเมนต์ของ B เมื่อเทียบกับ A (เมื่อ A และ B เป็นสับเซตของเอกภพสัมพันธ์เดียวกัน)
ผลบวกของอนุกรมอนันต์
(sum of infinite series)
ลิมิตของลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมเมื่อลำดับนั้นมีลิมิ
ผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์
(partial sum of an infinite series)
ผลบวกที่ได้จากการบวกพจน์แต่ละพจน์ของอนุกรมอนันต์เข้าด้วยกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ตามลำดับ เขียนแทนผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ด้วยสัญลักษณ์ Sn และเขียนในรูปของผลบวกดังนี้ Sn = a1 + a2 + a3 + ... + an
ผลหาร
(quotient)
จำนวนที่ได้จากการหารจำนวนจริง a ด้วยจำนวนจริง b เมื่อ b # 0 เช่น 5 เป็นผลหารของ 10 ที่หารด้วย 2 ในกรณีที่การหารไม่ลงตัว เช่น 7 2 จะได้ผลหารเป็น 3 และเศษเป็น 1
แผนที่สถิติ
(statistical map)
แผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลโดยอาศัยแผนที่เพื่อที่จะให้การเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นไปโดยง่ายและรวดเร็ว
แผนภาพ
(diagram)
ภาพที่มีความหมายแทนข้อมูลชุดหนึ่ง เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายหรือข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นได้ดีขึ้น
แผนภาพการกระจาย
(scatter diagram)
แผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y
แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
(Venn - Euler diagram)
แผนภาพที่ใช้เขียนแทนเซต โดยใช้รูปปิดใด ๆ แทนเซต เพื่อให้ความคิดเกี่ยวกับเซตแจ่มชัดขึ้น เช่น A B อาจแสดงได้ดังรูป
แผนภาพต้นไม้
(tree diagram)
แผนภาพที่เขียนเพื่อแสดงการจับคู่ของจำนวนโดยเริ่มจากจำนวน ๆ หนึ่ง และแยกออกไปเรื่อย ๆ มีลักษณะคล้ายต้นไม้ เช่น แผนภาพแสดงการกระจาย (a + b)3 เขียนได้ดังนี้
แผนภูมิ
(chart)
รูปทางเรขาคณิตหรือรูปภาพแทนขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
แผนภูมิแท่ง
(bar chart [bar graph])
แผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละแท่งแปรตามขนาดของข้อมูล แต่ความกว้างเท่ากัน แท่งเหล่านี้อาจเรียงตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน
(multiple bar chart)
แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่สนใจศึกษาตั้งแต่ 2 ลักษณะหรือ 2 ช่วงเวลาขึ้นไป
แผนภูมิแท่งเชิงเดียว
(simple bar chart)
แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว
แผนภูมิแท่งซ้อนกัน
(overlapping bar chart)
แผนภูมิแท่งที่จัดเรียงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกันเพื่อให้การเปรียบเทียบระหว่างแท่งสี่เหลี่ยมซึ่งอาจมีจำนวนหลาย ๆ แท่งดูชัดเจนขึ้น และประหยัดเนื้อที่ในการนำเสนอข้อมูลด้วย
แผนภูมิแท่งบวก - ลบ
(plus - minus bar chart)
แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ทั้งค่าบวกค่าลบเช่น งบดุลการค้าของบริษัทห้างร้านซึ่งมีกำไรเป็นค่าบวกและขาดทุนเป็นค่าบ
แผนภูมิแท่งปิระมิด
(pyramid bar chart)
แผนภูมิแท่งที่เรียงซ้อนกันอยู่เป็นรูปปิระมิด หรือรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ชั้นล่างสุดมีความยาวมาก และค่อย ๆ ลดหลั่นไปตามลำดับ แต่สำหรับข้อมูลบางชุด แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ชั้นล่างบางชั้นอาจจะมีความยาวน้อยกว่าชั้นที่อยู่ถัดขึ้นไปก็ได้
แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ
(component bar chart)
แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอ
แผนภูมิรูปภาพ
(pictogram)
แผนภูมิที่ใช้รูปภาพแทนจำนวนของข้อมูลที่นำเสนอ เช่น แผนภูมิรูปภาพคน รูปภาพคน 1 คน แสดงประชากรที่นำเสนอ 1 ล้านคน เป็นต้น
แผนภูมิรูปวงกลม
(pie chart)
แผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลม โดยแบ่งรูปวงกลมออกเป็นส่วน ๆ จากจุดศูนย์กลางของรูปวงกลม ตามจำนวนและประเภทของข้อมูลที่นำเสนอ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญพจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

พจนานุกรมภาพทางวิทยาศาสตร์